Budżet zatwierdzony. Ogromny sukces Gminy Ostrowiec

Podczas DSC07691DSC07692DSC07706DSC07693DSC07696DSC07694DSC07700DSC07699DSC07705DSC07695DSC07723dzisiejszej sesji Rady Miasta DSC07702DSC07697Ostrowca Świętokrzyskiego radni zatwierdzili budżet na 2020 rok. 17 radnych było „za”, a pięciu radnych z Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość wstrzymało się od głosu. Po stronie dochodów znalazło się 293 504 897, 97 złotych i tyle samo po stronie wydatków. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski nie będzie zaciągać kredytów, jak to się obecnie dzieje w wielu miastach Polski. Mało tego niewielki dług jaki pozostał z poprzednich lat będzie spłacany. Jest to ogromny sukces miasta, świadczący o bardzo dobrym gospodarowaniu. Przed głosowaniem do radnych zwrócił się prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński.

-Dzisiejsza sesja odbywa się niemal w przeddzień Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. To dobry moment na podsumowanie osiągnięć minionych miesięcy oraz czas, by zatwierdzić plany na nadchodzący rok- mówi prezydent miasta Jarosław Górczyński. – Pozwólcie Państwo, że jeszcze dzisiaj, na ostatniej Sesji Rady Miasta w tym roku pochylimy się nad przyszłorocznym planem finansowym Ostrowca Świętokrzyskiego. Proponowany projekt budżetu wytycza kierunki działań na 2020 rok. Dokument ten w sposób niezwykle obrazowy prezentuje stan gminnych finansów, cele oraz kierunki rozwoju, w których podąża nasze miasto. Pragnę podkreślić, że stanowi on kontynuację zapoczątkowanych w poprzednich latach dobrych działań, które w wielu obszarach zmieniają nasze miasto na lepsze. Odzwierciedla on także aktualną sytuację gospodarczą oraz uważam, że jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców oraz przedsiębiorców, którzy są głównymi podmiotami realizowanej przez nas konsekwentnie polityki proinwestycyjnej. Przygotowaliśmy pod Państwa ocenę bardzo dobry projekt budżetu – za co dziękuję moim współpracownikom. Jak dobry to będzie budżet niech świadczą choćby te liczby – dochody i wydatki budżetu wynoszą po 293 504 897, 97 złotych

Należy dobitnie podkreślić, że zaproponowany projekt budżetu jest skonstruowany w taki sposób, aby nie zadłużać na przyszłe lata Ostrowca Świętokrzyskiego. Nie przewiduje on żadnych nowych kredytów, przewiduje natomiast spłatę o połowę już w tej chwili niewielkiego zadłużenia miasta. To wysiłek wielu ludzi pracujących w naszych jednostkach, zakładach budżetowych
i spółkach. Zdaję sobie sprawę, że to trudne zadanie, w sytuacji w której czekają nas, lub już nas dotknęły liczne podwyżki min. cen energii. Jestem przekonany, że Państwo, podobnie jak ja tę pracę na rzecz miasta widzą i doceniają.

Jako Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dumą mogę stwierdzić, że nasze miasto jest doskonale przygotowane i zabezpieczone na przyszłe lata. Nasz budżet jest dobrze przemyślany, skrojony na miarę potrzeb naszych mieszkańców, a zarazem nadal proinwestycyjny, co podobnie jak w latach poprzednich, najlepiej widoczne jest i będzie w różnego rodzaju dokumentach, a na naszych ulicach i osiedlach. Stabilna polityka finansowa oraz niepodnoszenie już kolejny rok podatków od nieruchomości oraz od środków transportu, co stanowiło ukłon  w stronę ostrowczan oraz potencjalnych inwestorów, sprawia, że widzą w nas wiarygodnego i stabilnego partnera.

Pragnę przypomnieć, że od kilku lat systematycznie pracujemy nad poprawą atrakcyjności Ostrowca Świętokrzyskiego zarówno jako miasta do życia, jak i tworzenia nowych przedsięwzięć. Większe i mniejsze zadania inwestycyjne w zakresie rozbudowy sieci dróg, stale podnoszony komfort różnych sektorów życia, uzupełniana infrastruktura techniczna, przygotowywanie kolejnych terenów inwestycyjnych oraz przyjazna polityka podatkowa gminy to nasze wizytówki. Dbamy o wszystkie grupy ostrowczan – dzieci i młodzież, osoby pracujące i seniorów. Inwestujemy w edukację, sport i kulturę, bezpieczeństwo oraz ekologię. Proponowany budżet kontynuuje te założenia. Świadectwem dobrze prowadzonej polityki finansowej jest rekordowo niskie zadłużenie, które mimo iż już obecnie jest jednym z najniższych w kraju, bo tylko 200 zł na jednego mieszkańca, w nadchodzącym roku planujemy jeszcze zmniejszyć, żeby już w roku 2021 spłacić je do końca.

Przygotowany budżet w sposób optymalny zabezpiecza nas we wszystkich obszarach funkcjonowania miejskiego samorządu. W proponowanym budżecie zapisane są duże środki na inwestycje infrastrukturalne, działania profilaktyczno – prospołeczne, kulturę i sport. Nadal ogromną część wydatków stanowi edukacja.

70 milionów to kwota, która jest przeznaczona na ten cel, z której tylko nieco ponad połowa pochodzi z subwencji oświatowej. W tym miejscu musimy pamiętać, jakie zmiany przyniosła ze sobą wprowadzona w tym roku reforma oświatowa, która skutkowała wygaszeniem gimnazjów, czyli zmniejszenia o jeden rocznik liczby dzieci uczęszczających do placówek gminnych.

Muszę pochwalić i podziękować całemu zespołowi ludzi, który pracował przy wprowadzeniu wymaganych zmian w naszym mieście, tak by negatywne skutki dotknęły w jak najmniejszym stopniu naszych mieszkańców – zatrudnionych w likwidowanych placówkach oraz uczniów. Sprzęt z dawnych gimnazjów został rozdysponowany w szkołach podstawowych, a budynek po PG 1 przejęła cierpiąca na braki lokalowe PSP nr 1. W tym miejscu pragnę Państwa poinformować, że w dniu wczorajszym podpisałem umowę na sprzedaż budynku po PG nr 3. To ogromny oraz przede wszystkim nasz wspólny sukces.

Zależy nam na wszechstronnej edukacji młodych ostrowczan, którzy w przyszłości będą współodpowiedzialni za naszą przyszłość. Dlatego finansujemy edukację w zakresie języków obcych, motywując młodzież bezpłatną możliwością uzyskania certyfikatów językowych, finansujemy dodatkowe lekcje matematyki i plastyki, gdyż logiczne myślenie i kreatywność mogą pomóc odnaleźć się w dorosłym życiu. Wszystkie te działania sprawiają, że Ostrowiec Świętokrzyski stawiany jest przez niezależne gremia za wzór w tym zakresie. Uczniowie z ostrowieckich szkół nadal będą otrzymywać stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie. Nadal będziemy również inwestować w nasze palcówki, by podnosić poziom warunków lokalowych i edukacyjnych.

Zabezpieczyliśmy środki na kulturę oraz kulturę fizyczną i sport. Oferta w tym zakresie ulega systematycznemu wzbogaceniu. Mając na uwadze, jak ważna jest to dziedzina życia, kształtująca tożsamość lokalną oraz wrażliwość, przywiązujemy wagę do tego, aby gro imprez było ogólnodostępnych. Takie działania, wspólnie z Państwem będę również inicjował w 2020 roku, gdyż mamy piękne obiekty sportowe oraz perłę jaką okazał się Ostrowiecki Browar Kultury, które tętnią życiem. Cieszy mnie, że młodzież i dorośli mieszkańcy naszego miasta chętnie z nich korzystają. Odczuwam satysfakcję, Rawka Od Nowa również okazała się dużym sukcesem. Frekwencja w drugim sezonie pokazała, że było warto spełnić marzenie wielu ostrowczan, a sam obiekt otrzymał prestiżowy tytuł Modernizacja Roku.

Na zadania inwestycyjne w budżecie przeznaczamy łącznie 40 mln zł, z czego ogrom środków przeznaczymy na dalszy rozwój siatki drogowej w naszym mieście. Ekologiczny tabor i nowoczesna infrastruktura – przystanki, baza transportowa oraz ścieżki rowerowe to symbole nadchodzących zmian. 22 mln złotych, z czego 12 mln pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, pozwoli na zmianę jakości 7 ostrowieckich dróg. Równie ważnym projektem inwestycyjnym będzie kontynuacja programu Rewitalizacji oraz Termomodernizacja trzech obiektów komunalnych na terenie miasta.

W 2016 roku wspólnie z Państwem podjęliśmy odważną decyzję o zakupie kilkudziesięciu hektarów pod inwestycje dla przemysłu. Dziś możemy już obserwować realne efekty. Przygotowywane przez nas tereny inwestycyjne cieszą się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, a chciałbym podkreślić, że ich atrakcyjność inwestycyjna jeszcze wzrośnie. Powstają drogi wewnętrzne oraz łącznik do ul. Bałtowskiej. Kompleks inwestycyjny jest już uzbrojony w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Trwa również budowa sieci gazowej. Mocno zaawansowana, wręcz na ukończeniu jest budowa pierwszego zakładu produkcyjnego w tym kompleksie, drugi inwestor również rozpoczął budowę swojego naszpikowanego nowoczesnymi technologiami zakładu, której uruchomienie planuje się w 2020 roku. Trzeci inwestor aktualnie projektuje swoją również budowaną od podstaw halę produkcyjną.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski sprzedała pod inwestycje grunty o łącznej powierzchni 6,5 ha w tej lokalizacji. Do dyspozycji inwestorów pozostały jeszcze tereny o powierzchni 10 ha. Piąty rok z rzędu zamroziliśmy stawki podatków lokalnych. Inwestujemy w budowę infrastruktury dla przedsiębiorców, którzy są siłą napędową rozwoju miasta. Nasze działania przynoszą efekty, czego dowodem są reinwestycje firm, które już zainwestowały w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Reasumując, jest to, proszę Państwa, ambitny projekt budżetu, pozwalający na dalszy, stabilny rozwój miasta. Patrząc na mało optymistyczne prognozy finansowe i widmo podwyżek cen prądu i gazu, jakie mają przyjść w 2020 roku podejmujemy szereg działań, by w jak najmniejszym stopniu przekładały się one na portfele naszych mieszkańców.

Z całym przekonaniem mogę stwierdzić, że kondycja finansowa naszego miasta jest bardzo dobra, a budżet na kolejny rok został zaplanowany w sposób optymalny. Dlatego zwracam się do Państwa o poparcie dla moich działań, a tym samym o przyjęcie przedłożonego budżetu na rok 2020.

Przewodniczący Klubu KWW Jarosława Górczyńskiego radny Mariusz Łata stwierdził między innymi:

Analizując projekt budżetu, nie można nie odnieść się do sytuacji w kraju i wpływu centralnie podejmowanych decyzji na funkcjonowanie samorządów. Wiele z nich – jak wzrost płacy minimalnej – bezpośrednio wywołuje skutki zwiększenia wydatków budżetu a  zapowiedzi wzrostu cen energii jeszcze bardziej dotkną gminę jak i wszystkie spółki i jednostki. Do tego dochodzi spadek wpływów z podatków PIT i CIT. Problem dotyczy oczywiście wszystkich samorządów, ale należy jasno powiedzieć, że jedne sobie z tym poradzą, a inne nie dadzą rady i trudno będzie im zmierzyć się z cyt. za prezesem partii rządzącej  „możliwym spowolnieniem gospodarczym” . Samorządy zadłużają się co raz bardziej, podnoszą lokalne podatki, tymczasem Ostrowiec Świętokrzyski opiera się i broni, nie tylko nie popadając w spiralę długów ale wręcz spłaca zaległe zobowiązania i niemal całkowicie je już spłacić (zostało 14 mln – 7 do spłaty w 202-r.) Konsekwentnie kontynuowana jest polityka finansowa zaproponowana przez Prezydenta polegającą na nie zwiększaniu obciążeń dla mieszkańców Ostrowca i pomimo wzrostu niemal wszystkich podatków w całym kraju, utrzymane są stawki podatku od nieruchomości i stawki podatku od środków transportu na poziomie z przed 5 lat.

Pomimo oszczędności należy stwierdzić, że jest to budżet proinwestycyjny, nastawiony na wsparcie rozwoju Miasta poprzez, między innymi, stymulowanie rozwoju przemysłu i przedsiębiorczości.

Na uwagę zasługują działania Prezydenta w zakresie tworzenie warunków dla inwestorów poprzez wykup lub konsolidację terenów inwestycyjnych oraz odpowiednie ich przygotowanie dla potencjalnych inwestorów jak również program wsparcia dla przedsiębiorstw działających w sferze produkcji, które zainwestują w naszej gminie oraz zatrudnią odpowiednią ilość pracowników .

Godnym podkreślenia jest, że ujęte w projekcie budżetu Miasta dochody pokrywają w pełni wydatki i świadczą o zrównoważeniu  budżetu.

Tak niskiego zadłużenia gminy nie przypominam sobie i nie znalazłem w samorządach podobnej wielkości. To strategia ukierunkowana na przygotowanie do czasów trudnych a wszelkie globalne analizy mówią o symptomach kryzysu.

Na dobrą koniunkturę gospodarczą Miasta ma i musi mieć fakt, że Ostrowiec Świętokrzyski jest w regionie liderem w pozyskiwaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych zwłaszcza  pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o czym świadczą m.in.

– Środki na ekologiczny transport

– 22 mln zł na inwestycje drogowe

– Z zakresu kultury należy wspomnieć o termomodernizacji budynku kina Etiuda, Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań” oraz Urzędu Miasta jak i dofinansowaniu prac przy budowie Centrum Tradycji Hutnictwa.

Dużym ułatwieniem dla mieszkańców  będzie dalsza modernizacja targowiska miejskiego, czy dalsze prace przy budowie kolejnego etapu ulicy Rzeczki

Należy zwrócić uwagę na absorpcję środków zewnętrznych przez spółki i jednostki gminy  dzięki   którym realizowanych będzie w 2020 r.  szereg programów zarówno inwestycyjnych ( poprawa bazy dydaktycznej naszych szkół czy zakup pomocy dla zwiększenia efektywności nauczania a także poprawy efektywności energetycznej budynków)

Godnym uwagi jest fakt  pozyskania  dofinansowania w wysokości 23 milionów złotych na Rewitalizację obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, dzięki której poprawi  się wizerunek Miasta i komfort życia mieszkańców. Należy tu wspomnieć, że do współpracy w tym projekcie zostały zaproszone spółdzielnie mieszkaniowe z terenu naszego miasta, które kończą już swoje inwestycje w tym zakresie.

Ważne jest wsłuchiwanie się władz miasta w głos mieszkańców o czym świadczy  ciągłe udoskonalanie i rozwijanie idei budżetu obywatelskiego oraz przeznaczenie w 2020 r. na ten cel, a także dla startujących w konkursach organizacji pozarządowych.

 Na uwagę zasługuje dbałość o zdrowie mieszkańców poprzez badania profilaktyczne dzieci i seniorów, akcje typu  Sobota ze zdrowiem, profilaktyka przeciwpróchnicza oraz inne akcje w obrębie ogólnie rozumianego pojęcia zdrowia publicznego i profilaktyki.

Na trwałe już na mapie naszego miasta zadomowił się program „Osiedle od nowa”, dzięki któremu każde osiedle może poprawiać swoją estetykę i ułatwiać codzienne funkcjonowanie mieszkańców.

Zauważyć należy, że w budżecie są środki na kontynuację wielu  korzystnych zjawisk, które nastąpiły w ostrowieckich szkołach – poprawa warunków w placówkach oświatowych, wzbogacanie oferty edukacyjnej i sportowej dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrowiec (wspomnę tu o cieszącym się ogromną popularnością programie zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży ostrowieckich placówek oświatowych odbywających się w piątkowe popołudnia i w soboty a także możliwość uzyskania w szkołach certyfikatu językowego). Warto podkreślić że oprócz tych działań podejmowane są nowe jak finansowanie dodatkowych zajęć z matematyki i logiki a także plastyki co po wspomnianych certyfikatach, znowu jest nowością na mapie edukacyjnej kraju i sprawia że miasto Ostrowiec jest postrzegane jako lider w tej dziedzinie.

Doskonałą inicjatywą, która pokazał, że Prezydent Jarosław Górczyński wsłuchuje się w głos społeczeństwa Ostrowca była reaktywacja, a w tym roku rozbudowa otwartych basenów Rawszczyzna, Jak ważna dla mieszkańców było to przedsięwzięcie niech świadczą liczby – ponad 100 gości odwiedziło baseny w ciągu dwóch wakacyjnych sezonów.

 Ważne, że  zaplanowane jest wsparcie dla ostrowieckiego sportu bez którego niemożliwe byłoby utrzymanie i rozwój wielu sekcji zarówno juniorskich, w których rozpoczyna przygodę  ze sportem tysiące młodych ostrowczan jak i drużyn seniorskich oraz dla organizacji pozarządowych realizującym zadania dla wszystkich grup mieszkańców.

Dostrzegamy dbałość o estetykę i wygląd Miasta. Ulice i chodniki są posprzątane, w zimie odśnieżone i dobrze  utrzymane.  Zakład Usług Miejskich sprawia że zieleń miejska jest należycie pielęgnowana

DSC07698DSC07688DSC07689DSC07690Reasumując, biorąc pod uwagę przytoczone przeze mnie argumenty, a także obiektywne uwarunkowania w zakresie gospodarki finansowej samorządu oraz stan zobowiązań finansowych Miasta na koniec 2019 roku – Klub radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego będzie głosował za  przyjęciem projektu budżetu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2020 rok, oraz za przyjęciem projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2029.

Polecamy również