PRZEDSZKOLE NR 21 PRZEDSZKOLEM PROMUJĄCYM ZDROWIE

pczolo ok

p1 p2 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p11 p12 p13 p14 p15 pczoloNasze przedszkole spełniło wszystkie warunki i decyzją Kuratorium Oświaty w Kielcach zostało włączone do Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie. Jest to dla nas duża satysfakcja, ale i odpowiedzialność.

Przedszkole Promujące Zdrowie, to przedszkole, które we współpracy z rodzicami
i społecznością lokalną systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu, dobremu samopoczuciu społeczności lokalnej oraz wspiera rozwój kompetencji dzieci i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Działania służące zdrowiu przedszkolaków, rodziców i personelu przedszkola zawsze traktowane były priorytetowo w naszej placówce. Promocja zdrowia jest wpisana w statut przedszkola, wszyscy nauczyciele i pracownicy w pełni akceptują ideę Przedszkola Promującego Zdrowie. Corocznie opracowywany jest Plan Pracy Przedszkola, obejmujący promocję zdrowia. Zawiera on szczegółowe zadania do realizacji wraz z dziećmi min. realizację programów i kampanii promujących zdrowy styl życia.

W roku szkolnym 2019/2020, czyli w okresie przygotowującym do przystąpienia do Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie w przedszkolu powołano Zespół do spraw promocji zdrowia, który przeprowadził badanie samopoczucia członków społeczności przedszkola oraz autoewaluację, która określiła kompetencje przedszkola, jego mocne strony w zakresie promocji zdrowia oraz wskazała problemy wymagające rozwiązania. Przeprowadzono także ocenę stopnia osiągania standardów PPZ:

– Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników
i rodziców dzieci

Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci

Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania
w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych

– Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz prowadzenie edukacji zdrowotnej dzieci

Wyniki badań stały się okazją do refleksji i zmotywowały społeczność przedszkola do podejmowania działań w kierunku osiągania jeszcze lepszych wyników w zakresie promocji zdrowia. W pracy z dziećmi realizowano wiele działań, które przyczyniły się do wdrożenia
u nich prozdrowotnego stylu życia np. tematy kompleksowe: warzywa i owoce kolorowe
i zdrowe, czystość to zdrowie, program „Czyściochowe przedszkole” czy „Dzieci uczą rodziców”.

Przynależność do Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie jest zaszczytem dla naszej placówki, a jednocześnie zobowiązaniem do dalszego upowszechniania działań służących edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. W bieżącym roku szkolnym w ramach programu PPZ promocja zdrowia skupiała się będzie na poprawie nawyków żywieniowych społeczności przedszkola. Zachęcamy rodziców i społeczność lokalną do wspierania naszych działań na rzecz zdrowia.

Tekst i Foto PP nr 21

Polecamy również