Aleja do przebudowy

Podpisana została trójstronna umowa z Województwem Świętokrzyskim i z Zarządem Powiatu, na podstawie której, Gmina i Powiat zobowiązują się do przekazania w roku 2015 dotacji celowej dla Województwa Świętokrzyskiego w łącznej kwocie 295.200,00zł (po 50% każda ze stron) na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej.

Termin opracowania dokumentacji planowany jest na 30.06.2015r. Opracowana dokumentacja projektowa pozwoli na przygotowanie przedsięwzięcia do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020 z udziałem środków unijnych, o które zobowiązuje się ubiegać Województwo Świętokrzyskie. Wybrana w drodze przetargu „Pracownia Projektowa Most” s.c. siedzibą w Wargowie przedstawiła koncepcję przebudowy ulic Aleja 3-go Maja, Okólna, Denkowska, Radwana. Wiadomo już na Alei zostanie naprawiona nawierzchnia jezdni, przebudowane chodniki i wymienione oświetlenie uliczne.aleja 3 maja 1aleja3 maja 3

Polecamy również