Ostrowiec w strefie skażenia

Państwowa Agencja Atomistyki  informuje, iż w związku z awarią elektrowni jądrowej i ciągłym podwyższaniem się mocy dawek promieniowania gamma, może nastąpić bardzo poważne zagrożenie dla województwa świętokrzyskiego i powiatu ostrowieckiego, który szczególnie narażony jest na skażenie promieniotwórcze. Prognozuje się, że w dniu 10.06.2015r. w godzinach południowych (około godz.12.00-14.00) nastąpi poważne skażenie promieniotwórcze powiatu ostrowieckiego i gmin na jego terenie. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci proszę być gotowym na godzinę 09.00 w dniu 10.06.2015r. na wydawanie tabletek jodowych dla mieszkańców miast i gmin skażonego terenu (wg. grup ryzyka)- tak brzmiał ćwiczebny komunikat Wojewody Świętokrzyskiego rozesłany do wszystkich wójtów, burmistrzów i prezydentów naszego województwa.
-Straż Miejska w Ostrowcu po odebraniu sygnału o możliwym zagrożeniu, zgodnie z planem zarządzania kryzysowego, uruchomiła Stały Dyżur Prezydenta, składający się z funkcjonariuszy straży miejskiej- mówi zastępca komendanta straży miejskiej Marcin Gruszka. – Do zadań Stałego Dyżuru należało operatywne przekazywanie komunikatów wszystkim podległym Prezydentowi Miasta jednostkom i zorganizowanie akcji posłanniczej i kurierskiej Prezydenta Miasta na potrzeby Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Uruchomiona Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego „Akcja Kurierska” polegała na przejęciu od służb powiatowych tabletek jodowych zabezpieczających przed negatywnym działaniem promieniowania, które następnie poprzez kolejnych kurierów pobierane były z Miejskiego Punktu Dystrybucji Jodu zlokalizowanego w Urzędzie Miasta i dostarczane do poszczególnych Punktów Dystrybucji Jodu, usytuowanych w poszczególnych placówkach oświatowych na terenie całego naszego miasta. W ramach „akcji jodowej” rozdysponowano prawie 40 000 tabletek jodowych, które  w sytuacji prawdziwego zagrożenia wydawane byłyby mieszkańcom miasta w poszczególnych osiedlach i dzielnicach. Do zadań straży miejskiej, w takim wypadku należałoby  jeszcze uruchomienie i przeprowadzenie akcji alarmowania i powiadamiania ludności o zagrożeniu.

Ćwiczenia przeprowadzone na terenie gminy Ostrowiec zostały wysoko ocenione przez przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej i Wojewody Świętokrzyskiego, którzy byli pod dużym wrażeniem sprawnego kierowania i realizacji zadań obronnych przez Stały Dyżur Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Foto Internet

Polecamy również