Tak się ożywia gospodarkę -Mnóstwo inwestycji w Ostrowcu

mnostwo inwestycji

Osiemnaście, a być może nawet dwadzieścia dużych inwestycji na łączną kwotę ponad 50 milionów złotych będzie w najbliższym czasie realizowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Inwestycje te będą realizowane w ramach „Bezpiecznika Ostrowca Świętokrzyskiego”.

-Inwestycje pozwolą zmniejszyć skutki spowolnienk1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11ia gospodarczego w naszym mieście oraz poprawią komfort życia naszym mieszkańcom, a także zmieni oblicze Ostrowca, konturując projekt „Ostrowiec od Nowa”-mówi prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. – Wpływy z podatków w każdym mieście zdecydowanie się zmniejszyły. Do kasy Gminy Ostrowiec wpłynęło w kwietniu mniej o 2 mln. 390 tys. zł. niż w roku ubiegłym. To są bardzo duże kwoty. Mimo tego w naszym mieście inaczej jak w innych miastach, które hamują inwestycje i szukają oszczędności planujemy realizacje 18 lub 20 zadań remontowych w różnych dziedzinach życia gospodarczego. Począwszy od obiektów, poprzez drogi, instytucje oświaty i kultury. Inwestycje to zmniejszenie skutków bezrobocia, co obecnie jest niezwykle ważne. Chciałbym przypomnieć, że znieśliśmy podatki od nieruchomości dla samozatrudnionych i firm za okres trzech miesięcy. Takich podmiotów jest ponad 7200. Wyszliśmy z inicjatywą, aby we wszystkich lokalach należących do Gminy czynsz wynosił 1 zł za metr kwadratowy. Przypomnę także o przysłowiowej złotówce za metr sześcienny wody. Planowane zróżnicowane, zadania inwestycyjne to : wykonanie Ogrodu Zdrowia na Ogrodach, budowa drogi łączącej ulice Chrzanowskiego z Furmańską, remont ulicy Ostrowieckiej w kierunku Denkowa, remont i termomodernizacja budynku przy ulicy Osadowej, w którym powstanie osiem mieszkań socjalnych. Kolejne inwestycje to : remont i modernizacja skate parku, remont elewacji przy przedszkolu nr 19, a w przyszłości remont elewacji szkoły nr 5 na osiedlu Ogrody. Planujemy duży zakres prac remontowo budowlanych oraz wyposażenie klas szkoły nr 4. W szkole nr 3 i szkole nr 1 planujemy zamontować wentylację mechaniczną w szatniach. Rozbudowa ulic Dunalka, Kopaliny, Wysoka. Budowa ulicy Miodowej od ulicy Iłżeckiej do Zwierzynieckiej. Ta inwestycja jest realizowana, a w tym roku planujemy zlecić budowę odcinka od ulicy Zwierzynieckiej w kierunku Gościńca do obiektu rekreacyjnego na Gutwinie. Kolejne zadania to nowe nawierzchnie, chodniki i infrastruktura na ulicach Wardyńskiego i Piwnej. Modernizowana będzie także ulica Prusa. Przebudowa kina „Etiuda” to kolejne planowane zadanie. Ta inwestycja będzie kosztować ponad 20 mln . zł. W lipcu obiekt zostanie przekazany wykonawcy. Planowana wartość wszystkich inwestycji to ponad 53 mln. zł. Zadania będą realizowane w różnych częściach naszego miasta.

– Cały ten pakiet to inicjatywa konsultowana z różnymi środowiskami, wynikająca z przysłuchiwania się oczekiwaniom społecznym i przede wszystkim realna pomoc gospodarcza dla naszego miasta. Sposób w jaki prowadziliśmy politykę finansową w tej i poprzedniej kadencji samorządu, pozwala nam dziś na konkretne działania- dodaje prezydent miasta- Coraz częściej obserwujemy efekt domina, gdzie jedna branża w stagnacji, zamrożeniu albo upadłości pociąga za sobą kolejne. Chciałbym uchronić nasze miasto przed takim scenariuszem. Dlatego zdecydowałem wzmocnić wydatki inwestycyjne w tym roku i ogłosić „lawinę” przetargów – dużych i małych. Inwestycje zapewnią poprawę funkcjonalności i estetyki Ostrowca i umożliwią firmom zatrudnienie ludzi.

W najbliższym czasie ogłoszonych ma zostać 18 przetargów. Wartość zaplanowanych inwestycji to ponad 53 miliony złotych.

Lp.

Tytuł

1

Wykonanie ogrodu zdrowia na osiedlu Ogrody w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zakres robót obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu
z wykonaniem ogrodu zdrowia na Oś. Ogrody. Ogród zdrowia został podzielony na 5 stref z których każda oddziałuje bardzo silnie na poszczególne zmysły tj. wzroku, smaku, zapachu, słuchu, dotyku, służących terapii wraz z ciągami komunikacyjnymi, wyposażeniem ogrodu w małą architekturę oraz wyposażeniem placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Prace polegać będą na wykonaniu pergoli, siłowni zewnętrznej, chodników, dojść, ścieżek sensorycznych, nasadzeń roślin
i elementów małej architektury.

2

„Budowa publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim” (etap I budowa publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego)

W zakres inwestycji wchodzi:
– Budowa nowoprojektowanej ulicy łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego od km 0+000,00 do km 1+086,00
– Budowa nowoprojektowanego odcinka ul. Furmańskiej (przedłużenie) od km 0+000,00 do km 0+137,00. Zadanie obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni SMA, szerokości od 6m do 7m, chodników bezpośrednio przylegających do jezdni szerokości 2,0m oraz oddzielonych od jezdni zieleńcem szerokości 1,50m. Budowę ścieżki rowerowej szerokości 2,0m oddzielonej od jezdni zieleńcem lub miejscami postojowymi. W rejonie ul. Furmańskiej, wzdłuż nowoprojektowanej ulicy, po stronie prawej i lewej, zostanie wybudowany zespół stanowisk postojowych w ilości 129 szt. stanowiących całość techniczno-użytkową drogi. Zaprojektowano miejsca postojowe w rejonie Targowiska Miejskiego dla samochodów osobowych, stanowiska postojowe o wymiarach 2,5×5,0m oraz 3,60×5,0m dla niepełnosprawnych usytuowane pod katem 90 stopni w stosunku do krawędzi jezdni. Jezdnie manewrowe szerokości 5,0m. Zakres robót obejmuje również wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz oświetlenia ulicznego na całym odcinku budowanej drogi, objętej planowanym zamówieniem.

3

Remont odcinka drogi gminnej nr 302025T (ulicy Ostrowieckiej) w Ostrowcu Świętokrzyskim

Przedmiotem zamówienia jest remont odcinka drogi gminnej nr 302025T ul. Ostrowieckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim o długości około 500mb na odcinku od skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego do Cmentarza Rzymskokatolickiego.

4a

Przebudowa i termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych z budynku przy ul. Osadowej 6

W istniejącym budynku przy ul. Osadowej 6 w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprojektowano 8 mieszkań socjalnych w tym jedno mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej. Przewidziano rozbiórkę przybudówek od strony wschodniej i zachodniej istniejącego zabytkowego budynku, wykucie okien w obrębie rozebranych przybudówek w celu spełnienia wymagań warunków technicznych dotyczących oświetlenia pomieszczeń mieszkalnych oraz wymianę stolarki okiennej nawiązującej do historycznego kształtu okien. Przewidziane są również roboty renowacyjne elementów historycznego wystroju polegające na uzupełnieniu ubytków elementów elewacji wraz z czyszczeniem i zabezpieczeniem środkami renowacyjnymi. Przebudowa budynku polegać będzie na wymianie dachu wraz z pokryciem i orynnowaniem, stropów wewnętrznych, budowy wewnętrznej klatki schodowej, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniem nowych ścianek działowych podziałów pomieszczeń na poszczególne mieszkania, wykonaniu nowych instalacji. Powierzchnia użytkowa mieszkań 393,01 mkw , kubatura budynku 3680 m sześciennych.

4b

Wykonanie zagospodarowania terenu wokół obiektu na działkach nr ew. 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 (obręb 41, arkusz 6) w Ostrowcu Świętokrzyskim, dokonanie rozbiórki dwóch ciągów budynków gospodarczych w sąsiedztwie budynku nr 8 wraz z remontem istniejącego fragmentu ogrodzenia i częściową rozbiórką muru ogrodzeniowego, wykonanie oświetlenia, budowa dróg dojazdowych, chodników o nawierzchni z płyt ażurowych betonowych, parkingów oraz zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Osadowej

W ramach zadania wykonane zostaną drogi dojazdowe z płyt betonowych ażurowych, chodniki i dojścia do klatek z kostki brukowej betonowej, miejsca postojowe, schody terenowe, osłony śmietnikowe. Wykonane zostaną place rekreacyjne o nawierzchni trawiastej, ogrodzenia przydomowych ogródków, remont istniejącego szaletu, oraz oświetlenie terenu. Łączna powierzchnia zagospodarowania terenów zielonych ok. 5000 m kw, budowy dróg ok. 1280 mkw , parkingów 509 mkw, chodników 1510 mkw.

4c

Dokonanie rozbiórki dwóch ciągów budynków gospodarczych w sąsiedztwie budynku nr 8 przy ul. Osadowej wraz z remontem istniejącego fragmentu ogrodzenia i częściową rozbiórką muru ogrodzeniowego, wykonanie oświetlenia, budowa dróg dojazdowych, chodników o nawierzchni z płyt ażurowych betonowych, parkingów oraz zagospodarowanie terenów zielonych

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka dwóch budynków garażowo-gospodarczych o łacznej kubaturze 2824 m sześciennych, rozbiórka części muru ogrodzeniowego wraz z jego remontem o długości 94 mb (wykonanie zabezpieczenia górnej części pozostawionego muru poprzez wykonanie daszków czapy nakrycia betonowego wraz z tynkowaniem ścian stanowiących jednocześnie mur ogrodzeniowy), wykonanie remontu części ogrodzenia (demontaż istniejących płyt betonowych i montaż elementów z blachy trapezowej ocynkowanej), wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki oraz uporządkowanie i wyrównanie terenu.

5

Modernizacja skateparku

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa skateparku w Parku Miejskim” w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca w zakresie prac dokona przebudowy i remontu istniejących 3 szt. urządzeń oraz rozbudowy skateparku o 7 nowych urządzeń.

6

Remont elewacji Przedszkola nr 19

Wykonanie remontu elewacji budynku przedszkola

7

Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn: „Czwórka – szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim”

8

Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie pomieszczeń szatniowych sali gimnastycznej

Zakres prac obejmuje: wykonanie robót budowlanych, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych w pomieszczeniach szatni, remont pomieszczeń bloku sportowego – remont parkietu, wymiana stolarki oraz malowanie.

9

Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie wykonania dodatkowych kominów wentylacyjnych

10

Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w zakresie wykonania wentylacji grawitacyjnej

11

Rozbudowa drogi gminnej nr 302079 T (ul. Dunalka) wraz z budową drogi gminnej stanowiącej łącznik ulic Dunalka-Kopaniny-Wysoka w Ostrowcu Świętokrzyskim

12

Rozbudowa ulicy Dunalka na długości 90 m – w kierunku północnym od granicy pasa drogowego ul. Bałtowskiej oraz budowa łącznika ulic Dunalka – Kopaniny – Wysoka o szerkości 7,0m z chodnikiem jednostronnym wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym LED.

13

Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa publicznej drogi gminnej klasy Z, na połączeniu ul. Siennieńskiej i ul. Bałtowskiej wraz z drogami dojazdowymi”

Projektowany odcinek ulicy o dł. ok. 440 mb będzie stanowił łącznik pomiędzy ulicą Siennieńską (droga powiatowa) do łącznika ulic Bałtowska – Dunalka – Wysoka –Kopaniny w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z budową odcinka drogi dojazdowej do garaży. Całość dokumentacji obejmuje wykonanie wyspy dzielącej, wydzielenie pasów prawo i lewoskrętu, budowę nawierzchni ulicy w przekroju ulicznym tj. okrawężnikowana jezdnia o nawierzchni SMA szerokość 7,00 m, budowę chodnika z kostki brukowej betonowej, budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltobetonowej, budowę kanalizacji deszczowej i budowę wydzielonego oświetlenia ulicznego w technologii LED oraz przebudowę ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

14

Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa publicznej drogi gminnej klasy L nr 302020 T (ul. Miodowa) na odcinku od skrzyżowania z ul. Zwierzyniecką do skrzyżowania z ul. Gościniec”

W zakres inwestycji wchodzi: budowa odcinka ulicy Miodowej od skrzyżowania z ul. Zwierzyniecką do skrzyżowania z ul. Gościniec (odcinek dł. ok. 620 mb): jezdnia o nawierzchni SMA szerokość 7,00 m, budowa chodnika z kostki brukowej betonowej, budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltobetonowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w techniologi LED.

15

Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa publicznej drogi gminnej klasy L – ul. Północnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Las Rzeczki do skrzyżowania z drogą powiatową – ul. Iłżecką w Ostrowcu Świętokrzyskim”

W zakres inwestycji wchodzi: budowa odcinka ulicy od skrzyżowania z ul. Las Rzeczki do skrzyżowania z ul. Iłżecką (odcinek dł. ok. 890 mb): jezdnia o nawierzchni SMA, szerokość jezdni 7,00 m, budowa chodnika z kostki brukowej betonowej, budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltobetonowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w techniologi LED.

16

Remont dróg gminnych: ul. dr Adama Wardyńskiego 302044T oraz ul. Piwnej 302164T w Ostrowcu Świętokrzyskim

Przedmiotem zamówienia jest remont dróg jest remont dróg gminnych: ul. dr. Adama Wardyńskiego nr 302044T na odcinku o długości 450mb i ul. Piwnej nr 302164T na odcinku o długości 110mb w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z remontem oświetlenia ulicznego.

17

Remont drogi gminnej nr 302028T (ul. Bolesława Prusa) na odcinku o długości 328 mb od ul. Grabowieckiej

Zadanie obejmuje wykonanie remontu ul. Bolesława Prusa o długości 328,0mb na odcinku od skrzyżowania z ul. Grabowiecką do ul. Raciborskiego

18

Przebudowa i termomodernizacja budynku kina Etiuda

Realizacja zadań: ,,Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa”, „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda” obejmuje zmodernizowanie oraz dostosowanie obiektu Kina Etiuda do wymagań aktualnych przepisów techniczno budowlanych i pożarowych oraz poszerzenie i podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej obiektu. Roboty budowlane obejmują rozbudowę budynku w kierunku południowym o zascenie i pomieszczenia garderobiane , przebudowę Kina Etiuda polegającą na poszerzeniu sceny, przebudowy widowni, wraz z wydzieleniem kina studyjnego, wykonaniem pomieszczeń wraz z ich adaptacją na Centrum Tradycji Hutnictwa, adaptacji pomieszczeń na kawiarnię . W budynku wykonana zostanie stała ekspozycja muzealna oparta na eksponatach i elementach multimedialnych. Powierzchnia użytkowa budynku Kina Etiuda po rozbudowie i przebudowie będzie wynosiła 3711,80 mkw.

Polecamy również