Rusza Budżet Obywatelski

Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński wydając we wtorek ogłoszenie „W sprawie terminu naboru oraz sposobu i miejsca zgłaszania wniosków z propozycjami zadań publicznych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego” uruchomił całą procedurę. Propozycje dla pionierskiego w dziejach Ostrowca Świętokrzyskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy mogą składać przez cały lipiec.
Na co?
Mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego mogą składać swe propozycje do Budżetu Obywatelskiego w dwóch kategoriach. Jako zadania inwestycyjne, czy remontowe, na które zarezerwowano 100 tys. złotych oraz na zadania z dziedziny kultury, na które jest do rozdysponowania 50 tys zł.
Zgłaszane projekty mogą obejmować swoim zasięgiem zarówno całe miasto, jak i jego części – osiedla, ulice. Pieniądze można przeznaczyć tylko na zadania, które leżą w kompetencjach gminy. Katalog zadań własnych gminy określa art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Obejmują one m.in. sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, gminnego budownictwa mieszkaniowego, edukacji publicznej, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, targowisk i hal targowych, zieleni gminnej i zadrzewień.
Projekty muszą dotyczyć zadań, które będą mogły zostać zrealizowane w ciągu roku. Zastrzeżono m. in. że nie mogą być to pomysły generujące po ich realizacji wysokie koszty utrzymania, ani związane z częścią realizacji jakiegoś przedsięwzięcia – np. polegające na opracowaniu jedynie projektu inwestycji.
Kiedy przyjdzie nam do głowy realizacja m.in. parkingu, placu zabaw, czy chodnika należy sprawdzić czy może być on zlokalizowany na terenie należącym do Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, bo tylko wówczas można liczyć na odpowiednią weryfikację zgłoszonego projektu.
W przypadku kultury możemy zaproponować organizację koncertu, wystawy, czy innego eventu.
Wartość jednego zadania  nie może być większa niż pula zaproponowanych środków, oczywiście można też wnosić takie projekty, które są o wiele tańsze do realizacji.
Jak?
Nabór wniosków z propozycjami zadań publicznych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego zostanie przeprowadzony w terminie od 1 lipca do 31 lipca 2015 roku. Zgłoszenie propozycji zadania odbywa się na formularzu (dostępny na stronie Urzędu Miasta w zakładce Budżet Obywatelski lub w Wydziale Planowania i Rozwoju, pok. 101, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, w siedzibach Rad Osiedlowych) wraz z dołączoną listą z podpisami co najmniej 20 mieszkańców naszego miasta popierających dane zadanie.
W przypadku osoby małoletniej do wniosku należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego na złożenie wniosku.
Uwaga! Mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego może złożyć dowolną liczbę propozycji zadań publicznych, przy czym każda z nich wymaga odrębnego wniosku. Również każdy z nas może popierać – poprzez złożenie podpisu na liście mieszkańców popierających zadanie – dowolną ilość propozycji zadań publicznych.
Gdzie?
Wypełniony formularz wraz z listą mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego popierających to zadanie oraz ewentualnie z oświadczeniami opiekunów prawnych należy:
– złożyć w oryginale w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Wydziale Planowania i Rozwoju, pok. 101, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, lub
– przesłać poprzez operatora pocztowego (o zachowaniu terminu do zgłoszenia propozycji zadania decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta) lub
– zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres bo@um.ostrowiec.pl .Co dalej?
Weryfikacja złożonych wniosków nastąpi pod względem formalnym tj. kompletności i zgodności z Regulaminem oraz pod względem faktycznych możliwości realizacji proponowanych zadań w szczególności: kosztów ich realizacji, w terminie od 1 sierpnia do 30 sierpnia 2015 roku.
Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków, które poddane zostaną głosowaniu oraz lista wniosków zweryfikowanych negatywnie wraz z podaniem uzasadnienia, zostanie podana do publicznej wiadomości przez Prezydenta Miasta w terminie do 7 września 2015 roku.
Głosowanie na pozytywnie zweryfikowane wnioski odbędzie się w formie bezpośredniej – poprzez złożenie, przy jednym wybranym zadaniu, podpisu przez pełnoletnich mieszkańców na listach konsultacyjnych. Listy konsultacyjne będą wyłożone w punktach konsultacyjnych – miejscach podanych do publicznej wiadomości przez Prezydenta Miasta – w terminie od 8 września do 15 września 2015 roku.
Wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości przez Prezydenta Miasta w terminie do 21 września 2015 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego www.um.ostrowiec.pl; w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Wydziale Planowania i Rozwoju, pok. 101, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski; pod numerami telefonów , lub drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu bo@um.ostrowiec.pl .

 

Polecamy również