Filia Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Ostrowcu

Świętokrzyskie Centrum Onkologii rozwinie sieć swoich filii w województwie świętokrzyskim. Jako pierwsze zostaną uruchomione filie ŚCO prowadzące leczenie chemioterapią nowotworów złośliwych w Pińczowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Końskich oraz ośrodek radioterapii w Sandomierzu.
Plany rozwoju opieki onkologicznej w województwie świętokrzyskim w oparciu o mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla województwa świętokrzyskiego przedstawił na konferencji prasowej profesor Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

-Najpilniejszą potrzebą jest obecnie utworzenie czterech terenowych filii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii prowadzących leczenie chemioterapią nowotworów złośliwych w trybie ambulatoryjnym. – Opierając się na analizach epidemiologicznych zachorowalności na nowotwory złośliwe w województwie i w poszczególnych powiatach, ustaliliśmy w porozumieniu z władzami województwa oraz dyrekcją świętokrzyskiego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, że powiatowe filie ŚCO udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie chemioterapii nowotworów złośliwych w trybie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej powinny powstać w szpitalach w Końskich, Ostrowcu Świętokrzyskim i Pińczowie. Ciężko chorzy ludzie muszą pokonywać nierzadko 60 km, żeby dostać się do Centrum Onkologii, stąd nasz pomysł, żeby onkologia „trafiła pod strzechy”. Pacjent w Ostrowcu, Końskich, Pińczowie czy Starachowicach będzie miał możliwość spotkania się z lekarzem z Centrum Onkologii. Lekarz onkolog pracujący w filii ŚCO koordynuje leczenie chorego na miejscu, a w razie potrzeby kieruje go do dalszej diagnostyki i leczenia w Kielcach. Liczymy też, że lekarze ze szpitali powiatowych, np. chirurdzy onkolodzy będą współpracować z naszymi specjalistami i wykonywać potrzebne procedury na miejscu – informuje profesor Stanisław Góźdź. Działalność istniejącej od 2013 roku filii ŚCO w Starachowicach ma zostać poszerzona o udzielanie świadczeń chemioterapii w trybie stacjonarnym. – Tak zorganizowane filie są optymalnym i modelowym rozwiązaniem dla poprawy opieki onkologicznej, ponieważ zapewniają ciągłość i kompleksowość leczenia w pobliżu miejsca zamieszkania chorego przy nadzorze merytorycznym ŚCO – dodaje dyrektor ŚCO.
Aby poprawić dostęp do leczenia onkologicznego planowane jest również utworzenie filii ŚCO w zakresie radioterapii w szpitalu w Sandomierzu, zakup dwóch przyspieszaczy liniowych, rozbudowa Kliniki Radioterapii ŚCO oraz wymiana wszystkich przyspieszaczy liniowych zainstalowanych w ŚCO. Aktualnie działające w ŚCO urządzenia są już mocno zużyte, bo pracują na trzy zmiany. Na mapach zapotrzebowania zdrowotnego w zakresie onkologii dla województwa świętokrzyskiego znalazła się również rozbudowa Zakładów Immunologii, Diagnostyki Molekularnej wraz z budową Kliniki Immunologii i Immunoterapii. – Obecnie w onkologii głównym podejściem staje się terapia nastawiona na indywidualizację leczenia. Najnowsze i przyszłe terapie będą nakierowane na konkretne cele molekularne oraz odpowiednią modyfikację układu odporności, aby organizm chorego zaczął zwalczać nowotwory. To umożliwi skuteczną terapię, zdecydowanie mniej obarczoną skutkami ubocznymi niż chemioterapia. Potencjał naukowy ŚCO jest bardzo duży, jesteśmy w stanie badać i rozwijać tego rodzaju terapie w naszym ośrodku, ale potrzebna jest większa baza łóżkowa i większe zaplecze laboratoryjne – tłumaczy dyrektor Góźdź.
Ze względu na wzrastającą liczbę zachorowań na choroby nowotworowe oraz dostępność do coraz większej liczby bardzo drogich leków z grupy terapii celowanych konieczna jest budowa Zakładu Diagnostyki Molekularnej i Zaawansowanych Technologii Biomedycznych. Aby móc stosować te bardzo drogie terapie, trzeba wyłuskać z grupy pacjentów tych, których profil genetyczny wskazuje, że odniosą największą korzyść z leczenia. ŚCO zamierza rozwijać zaawansowane molekularne technologie diagnostyczne. Prognozuje się, że liczba wykonywanych badań w ciągu najbliższych lat wzrośnie dziesięciokrotnie. Dlatego trzeba wybudować nowy Zakład Diagnostyki Molekularnej wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt do diagnostyki z możliwością prowadzenia badań naukowych dotyczących wczesnego wykrywania choroby oraz rozwijania metod medycyny precyzyjnej. W planach jest także budowa Kliniki Onkokardiologicznej, ponieważ leczenie chorych onkologicznych z użyciem chemioterapii, zawierającej cytostatyki, często jest toksyczne dla mięśnia sercowego.
W zamierzeniach znalazła się również budowa Centrum Prewencji Nowotworów z Kliniką Rehabilitacji Onkologicznej. – Szacujemy, że do 2030 roku liczba osób cierpiących na choroby nowotworowe wzrośnie w Polsce nawet dwukrotnie. Budując przed 30 laty to Centrum spodziewaliśmy się, że dziennie będziemy przyjmować 300 osób, w tej chwili liczba pacjentów leczonych codziennie w naszych poradniach i na oddziałach przekracza 1000 1400 osób dziennie – informuje profesor Góźdź. Stąd potrzebne działania prewencyjne, takie jak identyfikacja grup wysokiego, średniego i małego ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej, otoczenie tych pacjentów opieką w zakresie prewencji nowotworów, nauki radzenia sobie ze stresem, prawidłowego odżywiania, rehabilitacji ruchowej. Będzie to pierwszy w Polsce kompletny program zdrowotny począwszy od działań prewencyjnych w zakresie kształtowania postaw prozdrowotnych, mających na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej, po trzy etapy rehabilitacji chorych leczonych i wyleczonych z choroby nowotworowej.
Jak podkreślił Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego, to plan marzeń, ale możliwy do zrealizowania, przynajmniej w kwestii poprawy dostępności do chemioterapii i radioterapii. Trwają rozmowy z samorządami powiatów, w których mają powstać filie ŚCO. Najwcześniej (w ciągu roku) zostanie otwarta filia w Pińczowie . – Szukamy również możliwości wsparcia tej inwestycji poprzez fundusze centralne. Razem z samorządem województwa podkarpackiego wystąpiliśmy do Ministerstwa Rozwoju z wnioskiem, aby szpitale, które mają oddziały kliniczne, ale nie są szpitalami uniwersyteckimi, miały możliwość sięgania po fundusze centralne – mówi marszałek województwa świętokrzyskiego. Część zadań zostanie ujęta w kontrakcie terytorialnym.
Źródło. Świętokrzyskie Centrum Onkologii.

Polecamy również