Ogłoszenie o przetargu

O G Ł O S Z E N I E

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

„Przegląd i legalizacja gaśnic, hydrantów wewnętrznych
i zewnętrznych, zaworów hydrantowych oraz wyłączników przeciwpożarowych”.
zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie do 30 000 euro). Oferty należy składać w sekretariacie Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Św., ul. Żabia 23, w terminie do 03.03.2016r., do godziny 10ºº.
Termin realizacji umowy do dnia 11.03.2016r.
Do zadań Wykonawcy należy:
1. Przegląd i legalizacja gaśnic, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, zaworów hydrantowych oraz wyłączników przeciwpożarowych.

Polecamy również