Po Ostrowcu miały jeździć trolejbusy

DSC04971mpk860 lat komunikacji miejskiej

Pierwszy kwietnia 1956 roku stał się datą historyczną w życiu mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. Właśnie wtedy na trasy komunikacyjne wyruszyły pierwsze autobusy – popularne wówczas Stary 50. Organizacją usług komunikacyjnych zajmował się Zakład Komunikacji Miejskiej działający w strukturach Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Przedsiębiorstwo posiadało wówczas 6 autobusów, które obsługiwały 4 linie:

Linia nr 1 > Kol. Robotnicza (pętla przy ul. Sienkiewicza) – ul. Aleja (przejazd kolejowy).

Linia nr 2 > Gutwin – Denków (Rynek).

Linia nr 3 > Szewna – Brezelia – Częstocice – Brezelia.

Linia nr 4 > Koszary – ul. Aleja (przejazd kolejowy).

-Kierowcami, którzy jako pierwsi obsługiwali ww. linie byli: Henryk Wójtowicz, Ryszard Pronobis, Józef Boncirz, Mieczysław Kozłowski, Daniel Michno, Kazimierz Letkiewicz, Władysław Halkowicz. W pierwszym roku funkcjonowania komunikacji przewieziono około 1,4 mln pasażerów, a kierowcy przejechali około 400 tys. Kilometrów. Zakład zatrudniał 35 osób.- mówi dyrektor do spraw technicznych MPK w Ostrowcu Stanisław Choinka. – Od stycznia 1961 roku ze struktur MPGK została wyodrębniona samodzielna jednostka – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji z siedzibą przy ulicy Bałtowskiej (akt. ul. Wardyńskiego). Warunki pracy w zajezdni załoga miała bardzo trudne, a przeprowadzone kontrole inspekcji pracy okazały się pomocne do mpk1mpk2mpk3mpk5podjęcia przez władze miasta decyzji o budowie nowej zajezdni na gruntach rolnych pomiędzy ulicami Iłżecką i Siennieńską – dawniej przedłużenie ul. Kopernika. Bardzo dużą pomoc zadeklarowała Huta im. Marcelego Nowotki. Pracownicy tego zakładu przepracowali przy budowie zajezdni ponad 9mpk6mpk70 tys. godzin. To oni przede wszystkim korzystali z usług MPK. Inwestycję tę zamknięto w dwóch etapach. Najpierw ukończono budowę zajezdni (w kwietniu 1966 roku) z kilkoma pomieszczeniami biurowymi, zaś w roku 1971 oddano do użytku nowy budynek administracyjny. Z okazji święta Manifestu Lipcowego w dniu 22 lipca 1966 roku dokonano również uroczystego otwarcia i przekazania do ruchu kołowego wiaduktu nad linią kolejową w ulicy Aleja 1 Maja (akt. ul. Aleja 3 Maja). Te dwie poważne inwestycje miejskie w sposób radykalny poprawiły warunki pracy zaplecza technicznego, administracji i kierowców MPK. Tym samym wpłynęły również pozytywnie na jakość świadczonych usług przewozowych dla społeczeństwa. Kolejnym etapem w rozwoju przedsiębiorstwa była budowa Zakładu Metalurgicznego huty. Było to w końcowym okresie lat 60. początku lat 70. Pracownicy MPK stanęli przed trudnym zadaniem zagwarantowania przewozów pasażerskich dla kilku tysięcy pracowników nowej huty oraz innych powstających w tym rejonie mniejszych zakładów. Niedługo potem pojawiły się pierwsze problemy, mimo osiągania wysokich wskaźników techniczno-eksploatacyjnych. Nie powiększony od lat potencjał taborowy powodował poważne trudności w systemie organizacyjnym ruchu pasażerskiego. Największe problemy powstawały w godzinach szczytów przewozowych. Jednak odpowiednie służby przedsiębiorstwa stawały na wysokości zadań, dawały wielki wysiłek pozwalający przetrwać okresowe trudności. Wprowadzone nowe metody organizacyjne oraz współzawodnictwo międzyzakładowe, wpłynęły dodatnio na dalszy rozwój przedsiębiorstwa. Współzawodnicząc z innymi przedsiębiorstwami w skali województwa i kraju MPK Ostrowiec Św. zajmował wysokie miejsca. W połowie lat 70. nastąpiła reorganizacja przedsiębiorstw komunikacji miejskiej. Powstało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Kielcach, a MPK Ostrowiec Św. stało się Oddziałem WPKM, przejmując nadzór nad Zakładem Komunikacji Miejskiej w Sandomierzu. Wprowadzony w lipcu 1975 roku nowy podział administracyjny kraju spowodował, że ZKM w Sandomierzu został podporządkowany władzom województwa tarnobrzeskiego. Uwolniony od „zbędnego ciężaru” MPK Ostrowiec Św. w dalszym ciągu rozwijał się, umacniał organizacyjnie, otrzymywał zwiększone ilości nowego taboru, zyskiwał coraz większą rangę wśród ostrowieckich zakładów pracy. Osiągał dobre wyniki techniczno-ekonomiczne. Zarządzeniem Wojewody Kieleckiego 25 października 1980 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne ponownie stało się samodzielnym przedsiębiorstwem. Początek lat 80. to okres bardzo przyjazny dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Następowała systematyczna wymiana taboru. Głośno mówiono o budowie nowej zajezdni autobusowej. Pojawiały się głosy również w gremiach władzy, że przyszłość Ostrowca to trolejbusy. Nie były to wyimaginowane pomysły, bowiem komunikacja miejska przewoziła rocznie około 40 mln pasażerów. Dane statystyczne podawały wówczas, że w ciągu trzydziestolecia autobusy miejskie przewiozły ponad miliard osób. Te wielce obiecujące prognozy były jednymi z podstawowych celów i wytycznymi programu działania oscylującego wokół tematyki wynikającej z uchwał KC PZPR. Niejako odrębnym zagadnieniem w rozwoju i przebiegu dziejowego MPK było powstanie związku zawodowego „Solidarność” w październiku 1980 roku. Ta prężnie działająca organizacja spowodowała zawirowania, które odbiły się szerokim echem w całym kraju. Ogłoszony 15 marca 1981 roku strajk ostrzegawczy a następnie czynny, podzielił załogę. Pertraktacje z udziałem władz wojewódzkich zakończyły się ustępstwami i w konsekwencji zawieszeniem w obowiązkach naczelnego dyrektora i kilku pracowników. W drugiej połowie lat 80. nastąpiły lepsze czasy jeżeli chodzi o dostawy taboru autobusowego, ale pojawiły się olbrzymie trudności finansowe. Zmniejszane dotacje powodowały brak środków finansowych na zakupy części zamiennych i paliw płynnych. Dyrekcja zakładu coraz częściej zastanawiała się nad wprowadzeniem drastycznych rozwiązań. Nasilające się awarie autobusów, wynikające głównie z braku ogumienia i innych podstawowych części zapasowych, wymuszały ograniczenia i wyłączenia z ruchu autobusów. Interweniującym pasażerom, służby dyspozytorskie i kierownictwo działu ruchu bardzo często nie podawały właściwych przyczyn zaistniałych sytuacji na sieci komunikacyjnej. Najdrastyczniejszy okres to ostatnie miesiące 1989 roku. Dyrekcja zakładu, żeby załagodzić negatywne skutki istniejącego regresu, rozpoczęła powolny i długofalowy proces tzw. racjonalizacji rozkładów jazdy. 1990 roku MPK zostaje przekształcone w zakład budżetowy pod nazwą Miejski Zakład Komunikacji. Kolejne zmiany organizacyjne następują w 1993 roku. Utworzony Zarząd Komunikacji Miejskiej przejmuje od MZK w Ostrowcu Św. nadzór, kontrolę, organizację przewozów i dystrybucję biletów. Decyzja dotycząca utworzenia ZKM została bardzo źle przyjęta przez załogę Miejskiego Zakładu Komunikacji. Działające w zakładzie Związki Zawodowe w sposób jednoznaczny i negatywny wypowiadały się na temat zasadności powołania i istnienia Zarządu Komunikacji Miejskiej w Ostrowcu Św. To nowatorskie rozwiązanie, z którego również brały przykład niektóre miasta w kraju, przetrwało do końca 2000r. Od czasu utworzenia zakładu budżetowego ZKM, zakres działania MZK został ograniczony wyłącznie do funkcji przewoźnika. Z dniem 3 czerwca 1997 roku w MZK następują ponowne przekształcenia. Powstaje Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powołany został mgr inż. Krzysztof Musiał, wyłoniony z konkursu, który bardzo szybko przeszedł szczeble kariery, zaczynając od ucznia praktycznej nauki zawodu. Do 31 sierpnia 1999 roku Zarząd Spółki był jednoosobowy. Od 1 września 1999 roku decyzją Zgromadzenia Wspólników Zarząd Spółki został powiększony o dwóch członków. Do Zarządu powołano mgr Mariannę Bednarską – długoletnią pracownicę MPK, która objęła funkcję Wiceprezesa ds. Ekonomicznych i mgr inż. Jarosława Dębickiego w funkcji Wiceprezesa ds. Technicznych. W dniu 1.01.2001 roku do MPK przechodzą pracownicy zlikwidowanego Zarządu Komunikacji Miejskiej. MPK ponownie podejmuje się zadania zarządzania i organizacji przewozów komunikacji miejskiej, dystrybucji biletów, opracowywania rozkładów jazdy, kontroli biletów, przygotowania i udostępniania informacji o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej (w tym informacji przystankowej). 21 listopada 2001 roku zmieniono skład Zarządu Spółki. Stanowisko Prezesa Zarządu objął mgr inż. Eugeniusz Dreger. Wiceprezesem pozostał mgr inż. Jarosław Dębicki. Spółka rokrocznie otrzymuje z Gminy Ostrowiec Św. refundację utraconych wpływów z tytułu stosowania ulg. Od 2005 roku ulgi własne refundują Spółce ościenne Gminy Bodzechów i Kunów. Od 2006 roku ulgi ustawowe w komunikacji publicznej, tej poza granicami miasta Ostrowca Św., refunduje Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Jubileusz 50-lecia MPK przypadł na początku XXI wieku. Po okresie szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa i latach trudności rozwojowych wynikających głównie ze zmieniającej się sytuacji społeczno – gospodarczej kraju, w 2006 roku pierwszy raz od wielu lat w Spółce nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży. Kolejna zmiana Zarządu Spółki nastąpiła 1 maja 2007 roku. Na stanowisko Prezesa Zarządu powołano mgr inż. Janusza Tomasika – dotychczasowego kierownika Działu Przewozów Spółki. Wiceprezesem ds. Technicznych pozostał mgr inż. Jarosław Dębicki. Nowo powołany Zarząd przystąpił do realizacji Planu Naprawczego opracowanego przez Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, który zakładał wymianę taboru – 5 autobusów w każdym roku. Od 01.09.2014r. zgodnie z uchwałą Nr LIX/122/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 sierpnia 2014r. został wprowadzony nowy układ sieci komunikacyjnej składający się z dziesięciu linii podstawowych oznaczonych numerycznie od numeru „1” do numeru „10”. Ponieważ Spółka odbierała bardzo wiele sygnałów od mieszkańców odnośnie potrzeb komunikacyjnych uruchomiona została dodatkowa linia. Dziewięć linii jest liniami całodziennymi (kursującymi od godzin porannych do popołudniowych lub wieczornych), dwie linie są liniami bisowymi (kursującymi tylko w godzinach szczytów komunikacyjnych). Komunikacja miejska w dni robocze obsługiwana jest przez jedenaście linii, w soboty przez dziesięć linii (bez linii nr 10) zaś w niedziele i dni świąteczne przez osiem linii (bez linii nr 5 nr 7 oraz linii nr 10). W dni robocze oraz soboty siedem linii podstawowych wspomaganych jest autobusami bisowymi, które kursują na tych samych trasach co linie podstawowe, zwiększając częstotliwość kursowania linii podstawowych w dni robocze w godzinach 5.05 – 17.05, w soboty w godzinach 6.45 – 14.00. Najważniejszymi celami wprowadzenia nowego układu komunikacyjnego na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego było zapewnienie przewozów o charakterze użyteczności publicznej oraz utrzymanie rentowności tej komunikacji. W tym celu konieczne były działania polegające na opracowaniu optymalnego rozkładu jazdy, dostosowanego do potrzeb Pasażerów: zwiększenie częstotliwości kursowania w godzinach szczytowych, stworzenie możliwości dogodnych przesiadek, zapewnienie dojazdu do szkół, placówek opiekuńczych, przychodni, zakładów pracy itp. Aby zachęcić pasażerów do korzystania z komunikacji miejskiej Radni podjęli Uchwałę o wprowadzeniu ulgi samorządowej w wysokości 0,80 zł, w związku z powyższym cena biletu jednorazowego na mieście wynosi 1,50 zł. Jednak wprowadzona ulga nie przyniosła oczekiwanego rezultatu, ilość pasażerów korzystających z usług MPK nie zwiększyła się jak zakładano. W związku z niską frekwencją pasażerów na liniach pozamiejskich i kursowaniem dużej liczby innych przewoźników Spółka od 4 czerwca 2015r. zrezygnowała ze świadczenia usług przewozu pasażerów na liniach pozamiejskich. Dalsze funkcjonowanie linii pozamiejskich byłoby możliwe w przypadku partycypowania przez Wójtów i Burmistrzów w kosztach komunikacji pozamiejskiej lub poprzez utworzenie porozumienia międzygminnego. Z dniem 1 lipca 2015 roku obowiązki Prezesa Zarządu objął mgr inż. Jarosław Kateusz, który od 32 lat związany jest z branżą transportową. Przez ostatnie osiem lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu w MZK Sp. z o.o. w Starachowicach. Podczas pierwszego spotkania nowego Prezesa z załogą, Prezydent miasta podziękował wszystkim pracownikom za zaangażowanie i chęć ratowania Spółki. Spotkanie odbyło się w atmosferze zrozumienia sytuacji, w jakiej znajduje się MPK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zostały określone cele co należy zrobić, aby poprawić funkcjonowanie Spółki i aby mieszkańcy miasta byli zadowoleni z komunikacji publicznej. Spółka realizuje zadania własne Gminy Miasta Ostrowiec Świętokrzyski z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, polegające na wykonywaniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej na rzecz mieszkańców Gminy. Oprócz swojej podstawowej działalności, którą są usługi przewozowe dla mieszkańców Ostrowca Św., MPK wykonuje usługi przewozu pracowników na terenie Celsa Huta Ostrowiec. Ponadto Spółka świadczy inne usługi dla ludności takie jak: naprawa pojazdów, usługi wulkanizacyjne, sprzedaż ogumienia, akumulatorów. Prowadzi również całodobową sprzedaż towarów i paliw, całodobowy parking strzeżony, usługi reklamowe oraz wynajem pomieszczeń. W pierwszych latach swojej działalności przedsiębiorstwo dysponowało kilkunastoma autobusami marki STAR – 51. W późniejszych latach pojazdy te zostały zastąpione popularnymi Sanami H-100. Przez kilkadziesiąt lat działalności przedsiębiorstwa przewinęło się kilkaset sztuk różnego rodzaju pojazdów, od taksówek marki WARSZAWA przez Jelcze RTO, aż po eksploatowane obecnie autobusy marki SOLARIS, MAN, SOLBUS i JELCZ. Największą ilość autobusów przedsiębiorstwo posiadało w 1988 roku – 125 szt. Od 1989 roku stan ilościowy autobusów powoli zmniejszał się, proporcjonalnie do zapotrzebowania na usługi przewozowe.

Polecamy również