Konsultacje w sprawie rewitalizacji miasta

We wtorek założenia związane z rewitalizacją miasta konsultowane były po raz drugi z przedstawicielami osiedli Denków, Kamienna, Śródmieście i Trójkąt. W kolejnych dniach planowane są inne dzielnice.
Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, poprzez szeroko zakrojone działania na rzecz społeczności miasta, przestrzeni w której przebywają i lokalnej gospodarki, prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez program rewitalizacji. W Ostrowcu Świętokrzyskim, przedsięwzięcia będą realizowane w sposób kompleksowy – łączący sferę społeczną, gospodarczą, infrastrukturalną i środowiskową tak, aby wyprowadzać obszary zdegradowane z kryzysu oraz podnieść jakość życia osób zamieszkujących na nich. Działania poddawane są konsultacjom z mieszkańcami i instytucjami w formie debat, spotkań i warsztatów na obszarach rewitalizowanych. Miasto zostało podzielone na obszary. Obszar A obejmuje większe części osiedli: Denków, Kamienna, Śródmieście i 25-lecia PRL, obszar B – części osiedli Rosochy i Ogrody, obszar C – części osiedli Hutnicze i Częstocice, obszar D – część osiedla Pułanki. Program obejmuje także obszary niezamieszkałe, obszar E – część osiedla Koszary przy ulicy Bałtowskiej (tereny inwestycyjne) oraz obszar F – niezamieszkałe tereny zlokalizowane w sąsiedztwie ulicy Samsonowicza. Instytut Badawczy IPC, który zajmuje się przygotowaniem dokumentu opracował diagnozę, z której wynika, że negatywnymi pod względem społecznym zjawiskami zachodzącymi w Ostrowcu Świętokrzyskim są między innymi depopulacja miasta (ujemne saldo migracji, ujemny przyrost naturalny), starzenie się społeczeństwa, bezrobocie, zagrożenie dla bezpieczeństwa rodziny (duża liczba wydanych niebieskich kart). Nie są to oczywiście wszystkie problemy, z którymi boryka się miasto, stąd spotkania warsztatowe z mieszkańcami poszczególnych obszarów, podczas których mogą zgłaszać swoje sugestie i propozycje rozwiązań. W środę, 17 sierpnia dyskutować będą mieszkańcy osiedli Rosochy i Ogrody, w czwartek 18 sierpnia – osiedli Hutnicze i Częstocice, a w piątek, 19 sierpnia – osiedla Pułanki. Nabór kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych prowadzony jest do 31 sierpnia 2016 roku, na specjalnych formularzach odstępnych na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce „Rewitalizacja”.

Polecamy również