Drogi będą rozbudowywane

Odbyło się spotkanie prezydenta Jarosława Górczyńskiego z  dyrektorem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Damianem Urbanowskim. Dotyczyło ono rozbudowy drogi wojewódzkiej od granic województwa do skrzyżowania z Aleją Jana Pawła II, a także kolejnego odcinka od tego skrzyżowania do drogi krajowej nr 9, czyli ciągu ulic Radwana, Denkowska, Okólna, Al. 3 Maja wraz z nowym mostem na rzece Kamiennej.

Dyrektor Damian Urbanowski zapewnił, że pierwszy etap prac nad ulicą Bałtowską zakończony zostanie do końca czerwca 2018 roku. Tak, aby odcinek ten był w pełni przejezdny już w trakcie trwania najbliższych wakacji.

Rozmowa dotyczyła również drugiego etapu rozbudowy drogi wojewódzkiej. W tej chwili przygotowane jest ok. 70% dokumentacji potrzebnej do ogłoszenia przetargu. W ramach trójstronnego porozumienia(Gmina, Powiat, Urząd Marszałkowski)  koszt wykonania dokumentacji spoczywa na rękach Gminy oraz Powiatu. Prezydent zadeklarował kolejne wsparcie, celem ukończenia tejże dokumentacji w kwocie ok. 86 tys. zł. środki na ten cel decyzją Rady Miasta zostały już zabezpieczone na ostatniej sesji Rady Miasta. Dokumentacja jest skomplikowana i wymaga jeszcze opracowania części geodezyjnej koniecznej do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) polegającej na wykupie działek i poszerzeniu pasa drogowego. Rozbudowa zakłada wykonanie dwujezdniowego odcinka ulicy Denkowskiej od skrzyżowania z Okólną i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Radwana i Wardyńskiego. Poza tym całkowicie przebudowany zostanie układ komunikacyjny na skrzyżowaniu Wardyńskiego, Radwana i Denkowskiej.  Natomiast na skrzyżowaniu Alei 3 Maja z ul. Kilińskiego powstanie nowa sygnalizacja świetlna i dodatkowe pasy do skrętów.

Przetarg na dokończenie dokumentacji drugiego etapu przewidziany jest na przełom 2017/2018 roku.

Polecamy również