Działania wolontariackie-Akt filantropii

1 kis

Specjaliści podkreślają, że działania wolontariackie to nie tylko akt filantropii wobec potrzebujących czy troski o wspólne dobro, ale też forma życia wynikająca z wrażliwości człowieka, to realizacja siebie poprzez ofiarowanie daru z siebie. Dawanie jest szczególną formą bycia w pełni człowiekiem.

Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” wyszło naprzeciw temu założeniu, tworząc
z partnerami Centrum Wolontariatu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Krok za tym stowarzyszenie pozyskało środki z Narodowego Instytutu Wolności z programu NoweFIO na wzmocnienie działań wolontariackich, realizując w roku 2021 projekt pod nazwą „Korzenie i skrzydła”.

„Połączenie wolontariatu młodzieżowego i senioralnego jest sposobem przeciwdziałania
i zapobiegania współczesnym problemom społecznym. Wymaga to jednak aktywnego w nim udziału zarówno starszych jak i młodych. Dialog między pokoleniami jest więc poważnym wyzwaniem naszych czasów” – podkreśla Jarosław Kuba, prezes stowarzyszenia.

Budowanie solidarności międzypokoleniowej poprzez dialog zaspokaja ważną wśród osób starszych potrzebę bycia użytecznym i potrzebnym. Wydaje się, że zaspakajanie tej ważnej, społecznej potrzeby, stanowić może punkt wyjścia dla odbudowy i podtrzymania relacji społecznych, tak ważnych dla obu grup: młodych i starszych. Ludzkie, fundamentalne potrzeby – potrzeba bezpieczeństwa, miłości, przyjaźni, zrozumienia, opieki, czy pomocy, wreszcie przynależności – są przecież takie same dla młodego jak i starszego pokolenia. Powinniśmy więc uwalniać się od stereotypów i uprzedzeń, rozwijać postawy prospołeczne, uwrażliwiać na wzajemne potrzeby
i oczekiwania .

Obok udziału seniorów i młodzieży w działaniach na rzecz obywateli opartych na wolontariacie, wyzwaniem współczesności jest rozwijanie przestrzeni do kontaktów. Społeczności lokalne mogą sprzyjać komunikacji między młodymi i starszymi pokoleniami, szczególnie w zakresie tworzenia warunków i wspierania inicjatyw organizacji pozarządowych, szkół, instytucji kultury itp.

„Tworzymy wspólnymi siłami Centrum Społecznościowe, dzięki któremu mieszkańcy Ostrowca będą mieli szansę rozwijać postawy prospołeczne i obywatelskie. Uczestnicy będą planować
i przeprowadzać działania wspierające rozwój lokalnej społeczności” – dodaje Magdalena Wójtowicz, koordynator projektu.

Uczestnicy w ramach projektu „Korzenie i skrzydła” mieli okazję zaangażować się w wiele akcji społecznościowych, takich jak wydarzenie „Magia wieczoru wigilijnego”, gdzie wspólnie udekorowano świąteczną choinkę na osiedlu Ogrody. Akcja „Pokolenia” połączyła młodzież
i seniorów, którzy wspólnie wybrali się do kina i restauracji. Podstawą Kawiarenki Naprawczej (cykl warsztatów) była również integracja lokalnej społeczności przy jednoczesnym zwiększaniu świadomości ekologicznej mieszkańców. Odnowione stare meble na stałe wyposażą powstające Centrum Społecznościowe.

Stowarzyszenie „Krzemienny Krąg” zadbało również o wzmocnienie zdrowia uczestników, poprzez jedyne w swoim rodzaju treningi Nordic Walking, podczas których opracowano Quest – ciekawą opowieść o historii osiedla Ogrody.

Dzięki tym działaniom zwrócono uwagę, jak ważna jest bezinteresowna pomoc innym, by jeszcze bardziej wzmocnić zainteresowanie wolontariatem w naszym mieście.2 kis 3 kis

Polecamy również