Zarząd Powiatu z absolutorium

pow

1 2Pięć godzin trwała debata nad „Raportem o stanie Powiatu Ostrowieckiego za 2021 rok”, będącym podsumowaniem pracy zarządu powiatu i zawierającym kierunki realizowanej polityki, programów, strategii oraz uchwał i budżetu.

Podczas sesji w swoim wystąpieniu starosta, Marzena Dębniak podkreślała duży wysiłek, jak zarząd powiatu podjął dla ratowania ostrowieckiego szpitala oraz przeprowadzenia wielu inwestycji w każdej sferze działań powiatu ostrowieckiego.

Dochody powiatu w 2021 roku, po zmianach wyniosły 177 236 442, 72 zł, co stanowi 97,76 procent realizacji planu. Wydatki zaś osiągnęły wysokość 177 478 186,82 złotych co stanowi 92,57 procent założeń w stosunku do planu.

Jak mówiła starosta rok 2021 był rokiem trudnym, a to za sprawą wciąż trwającej pandemii, ale także pojawiającej się już w czwartym kwartale inflacji. Jednak pomimo tego udało się zrealizować szereg zadań dla poprawy życia mieszkańców, co również w swoim przemówieniu podkreślała szefowa Klubu Radnych KWW J. Górczyńskiego, Agnieszka Rogalińska.

Radni opozycyjni poddali krytyce niemalże wszystkie działania zarządu powiatu i to nie tylko za 2021 rok. Większość dyskusji miała charakter wyłącznie polityczny co zauważył również obecny na sesji poseł Andrzej Kryj.

Krytyka ta jest  tym trudniejsza do zrozumienia, że radości z wykonanych inwestycji nie kryją mieszkańcy Chmielowa, Kraszkowa, Nosowa, Nietuliska Dużego, Antoniowa, ulicy Langiewicza w Kunowie, czy ul. Cegielnianej w Bodzechowie, którzy mogą bezpiecznie korzystać z nowych odcinków dróg zrealizowanych w 2021 roku. Czy też nie cieszą się z inwestycji realizowanych na ulicach 11-Listopada czy ul. Samsonowicza oraz rozbudowy ścieżki rowerowej w kierunku Nowej Dębowej Woli, na co tak długo czekali.

Wszystko to jest efektem dobrej współpracy obecnego zarządu z gminami powiatu ostrowieckiego, dzięki czemu sprawnie i skutecznie udało się przeprowadzić zadania w sumie o łącznej wartości ponad 4,3 mln zł.

Nie mogą ujść uwadze także inwestycje, które powiat realizuje w zakresie infrastruktury edukacyjnej i zdrowotnej, na które jeszcze kilka lat temu nie było pieniędzy.

Jak podkreślała starosta Marzena Dębniak, prawdą jest, że wygenerowana strata szpitala w 2018 roku w wysokości ponad 16 milionów złotych determinuje dyscyplinę finansową powiatu i mocno ogranicza działania w sferze inwestycji. Jednak dzięki ogromnej konsekwencji, gospodarności i celowości planowania wydatków udało się sprostać wielu wyzwaniom i odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców, choć nadal jest ich jeszcze dużo – mówiła starosta.

Większość radnych zauważa jednak zamiany na lepsze, o czym mówili podczas debaty. Radni Robert Rogala i Piotr Maj cieszyli się z inwestycji na Nowej Dębowej Woli. O dobrym budżecie i gospodarności mówiła wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Sobieraj. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Bień podkreśliła znaczenie inwestycji w ostrowieckim szpitalu oraz powrotu do tworzenia specjalistycznych poradni przyszpitalnych. Radny Dariusz Wierzbiński poruszył kwestie ogromnego zaangażowania Powiatowego Urzędu Pracy we wsparcie przedsiębiorców. Natomiast radna Beata Duda poruszyła sprawę inwestycji w oświatę i zbyt małych subwencji, co ma wpływ na realizację budżetu. Radny Andrzej Broda wyraził zadowolenie z realizacji projektu w Muzeum Historyczno-Archeologicznym, który udało się zakończyć, pomimo napotkanych przeszkód, przy dodatkowemu dofinansowaniu z budżetu powiatu 9 milionów złotych oraz z sukcesu, jaki zarząd powiatu odniósł zawierając porozumienie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącego współprowadzenia Muzeum. Większość radnych nie miała wątpliwości, że obecny zarząd powiatu ma się czym pochwalić. Co potwierdziło głosowanie nad wotum zaufania dla zarządu (13 głosów za, 6 przeciw, 1 wstrzymujący się) , przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok (13 głosów za, 7 wstrzymujących się) i udzielenia absolutorium dla zarządu powiatu za 2021 rok ( 13 głosów za, 6 przeciw, 1 wstrzymujący się).

Starosta Marzena Dębniak w imieniu zarządu podziękowała radnym za głosowanie, a także pracownikom starostwa i jednostek powiatowych za bardzo dobrą współpracę.

W imieniu radnych Rady Powiatu przewodniczący Mariusz Pasternak złożył całemu zarządowi powiatu: staroście Marzenie Dębniak, wicestaroście Andrzejowi Jabłońskiemu oraz członkom zarządu: Agnieszce Rogalińskiej i Łukaszowi Dybcowi, podziękowania za ogrom pracy i trudu włożonych w działania na rzecz rozwoju powiatu.

Tekst i Foto Starostwo Ostrowiec

 

Polecamy również