Zadecydujemy o kasie

Podczas  nadzwyczajnej sesji Rady Miasta ostrowieccy radni jednogłośnie opowiedzieli się za przeprowadzeniem społecznych konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2015 roku.

Termin naboru ogłosi specjalnym zarządzeniem prezydent, a później przez okres nie krótszy niż 21 dni mieszkańcy będą mogli zgłaszać swe propozycje. Muszą one dotyczyć zadań własnych gminy i być zlokalizowane na obszarze gminy. Zgłoszenie można będzie składać na specjalnym formularzu, który znajdzie się na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce Budżet Obywatelski, oznaczonej specjalnym logiem. Pod każdym pomysłem, aby był on rozpatrywany, musi podpisać się przynajmniej 20 mieszkańców. Regulamin dopuszcza składanie wniosków przez osoby małoletnie, ale tylko za  zgodą ich opiekuna prawnego. Wnioski będzie można składać w Urzędzie Miasta osobiście, lub przesyłać drogą pocztową. Później nastąpi weryfikacja nadesłanych propozycji przez pracowników merytorycznych komórek organizacyjnych. Wnioski na tym etapie będą mogły być modyfikowane, aby spełnić wszelkie założenia. Następnie zostaną one podane do publicznej wiadomości i przeprowadzone zostanie głosowanie. Każdy z mieszkańców pełnoletnich będzie mógł oddać jeden głos na projekt. Na realizację będą mogły liczyć te zadania, które uzyskają największą liczbę głosów. Jednym słowem to my sami zadecydujemy o tym na co zostanie przeznaczona kasa.
– 25-lecie samorządu terytorialnego w Polsce i niewątpliwy sukces jaki odnieśliśmy w rozwoju samorządności, jest doskonałą okazją, aby postawić kolejny krok w zakresie włączania społeczeństwa w procesy decyzyjne – uważa prezydent Jarosław Górczyński. Tym krokiem jest wprowadzenie budżetu obywatelskiego. Podejmując tę uchwałę samorząd miasta Ostrowca Świętokrzyskiego dołącza do tych otwartych na głos swoich mieszkańców w kwestii wskazania najważniejszych potrzeb z dziedziny inwestycji i remontów oraz kultury.
Tegoroczny Budżet Obywatelski Ostrowca Świętokrzyskiego jest przedsięwzięciem pilotażowym. Stąd na razie przeznacza się na jego realizację skromne środki finansowe. W miarę jednak, gdy wejdzie on na trwałe do praktyki samorządowej, kwota o której wydatkowaniu będą współdecydowali mieszkańcy ma docelowo osiągnąć większą wartość.

W tym roku środki z Budżetu Obywatelskiego obejmą : zadania inwestycyjne i remontowe: 100.000,- zł, oraz zadania z zakresu kultury: 50.000,- zł.

Foto. UM Ostrowiec

Polecamy również