Szansa na kasę z Unii

Zbliża kolejny nabór na projekty infrastrukturalne z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego oraz terenów inwestycyjnych. To m.in. w tych kwestiach prezydent Ostrowca Św. Jarosław Górczyński spotkał się z Dyrektorem Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – Grzegorzem Orawcem i prezesem Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii – Karolem Kaczmarskim.

Celem wspólnych rozmów było przeanalizowanie potrzeb i możliwości aplikowania przez gminę o środki zewnętrzne z EFRR oraz EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Mówiono również na temat planowanych naborów w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej oraz inwestycji w rozwój infrastruktury edukacyjnej na poziomie podstawowym i gimnazjalnym. Ponadto podczas spotkania omawiano projekty z zakresu rewitalizacji, zwracając uwagę na konieczność znaczącego zróżnicowania działań w ramach tego typu przedsięwzięć oraz udziału społeczeństwa w aktualizowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR). Szczególną uwagę zwrócono na aspekt dostosowania GPR do wymagań ustawy o rewitalizacji oraz planowanej możliwości uzyskania środków na opracowanie lub aktualizację GPR.

Polecamy również