Badania dla mieszkańców

Prezydent Miasta Jarosław Górczyński, mając na uwadze zdrowie mieszkańców naszego miasta oraz zwiększenie dostępności badań profilaktycznych zlecił do realizacji organizacjom pozarządowym w 2016 roku zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia na łączną kwotę 50.000 zł.
Celem zleconych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski zadań jest podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa w zakresie promowania zdrowia i upowszechniania zasad zdrowego stylu życia oraz objęcie bezpłatnymi badaniami ok. 600 mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego.
W 2016 roku w ramach zadań zleconych Stowarzyszenie „Ostrowiecki Klub Amazonka” będzie realizowało zadanie pn. „Profilaktyka w zakresie nowotworów piersi wśród mieszkanek Ostrowca Świętokrzyskiego”. Ma ono na celu zwiększenie dostępności do bezpłatnych badań profilaktycznych dla kobiet, tj. mammografii, USG piersi, badań palpacyjnych. Organizowane będą również konsultacje lekarskie w ramach tzw. Białych Sobót. Badaniami zostanie objęte 100 kobiet, a w siedzibie stowarzyszenia prowadzone będą zajęcia rehabilitacyjne i psychologiczne dla mieszkanek Ostrowca Świętokrzyskiego po mastektomii.
Kolejnym zadaniem realizowanym przez stowarzyszenie Amazonka będzie „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób tarczycy”, które ma na celu zwiększenie dostępności do bezpłatnych badań tego gruczołu. Badaniem wykonanym przez specjalistę zostanie objęte 100 mieszkańców naszego miasta.
Również niepełnosprawni mieszkańcy naszego miasta otrzymają pomoc – Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „SARON”realizować będzie zadanie pn. „Ograniczenie skutków dysfunkcji zdrowotnej u osób, które utraciły sprawność ruchową”. Celem jest przygotowanie osób z dysfunkcją narządu ruchu do samodzielnego funkcjonowania społecznego.
W ramach zadania prowadzony będzie również Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych, gdzie osoby zainteresowane będą mogły uzyskać wiadomości na temat organizacji czy instytucji zajmujących się wspieraniem osób niepełnosprawnych oraz uzyskać pomoc w wypełnianiu dokumentów dot. należnych im świadczeń z tytułu niepełnosprawności.
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – IDZIEMY RAZEM, w ramach cieszącego się bardzo dużym zainteresowaniem zadania pn. „Profilaktyka i ochrona zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym”, kolejny raz zorganizuje bezpłatne badania fizjoterapeutyczne oraz zajęcia korekcyjne w celu profilaktyki wad postawy dzieci w wieku 4 – 5 lat. Stowarzyszenie prowadzić będzie również działania edukacyjno-informacyjne z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci z ostrowieckich przedszkoli oraz ich rodziców. Bezpłatnie przebadanych zostanie pod kątem wad postawy ok. 360 dzieci.
Polski Czerwony Krzyż zrealizuje zadanie pn.„Promocja honorowego krwiodawstwa”,w ramach którego prowadzone będą działania edukacyjno-informacyjne propagujące honorowe krwiodawstwo wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. Działania będą miały na celu budowanie świadomości u dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców, że życie i zdrowie stanowi największą wartość, a krew jest najcenniejszym darem, który pomaga ratować życie. Polski Czerwony Krzyż zrealizuje również kolejne zadanie pn. „Upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”. Celem jego jest edukacja mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego na temat zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poprzez bezpłatne szkolenia, mające na celu zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Przeszkolonych zostanie ok. 350 osób.

Polecamy również