Budżet dla mieszkańców i rozwoju miasta

DSC05307

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego16 radnych było za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2019. Pięciu  radnych wstrzymało się od głosu. Tym samym budżet na 2019 rok został przyjęty. Jak podkreślił prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński jest to budżet zrównoważony służący dobru mieszkańców oraz dający duże szanse na dalszy rozwój miasta.

Przed głosowaniem głos zabrał radny Mariusz Łata, przewodniczący Klubu Radny KWW Jarosława Górczyńskiego.

-Analizując projekt budżetu, należy stwierdzić, że jest to budżet proinwestycyjny, nastawiony na wsparcie rozwoju Miasta poprzez, między innymi, stymulowanie rozwoju przemysłu i przedsiębiorczości – mówi Mariusz Łata.- Ważnym i godnym podkreślenia jest fakt, że konsekwentnie kontynuuje się politykę finansową zaproponowaną przez Prezydenta polegającą na nie zwiększaniu obciążeń dla mieszkańców Ostrowca i pomimo wzrostu ustawowych stawek podatku od nieruchomości i środków transportu proponowane jest utrzymanie stawek podatku od nieruchomości i stawek podatku od środków transportu na poziomie 2018 roku. Nie wzrosła cena wody i innych mediów zależnych od spółek gminnych.

Na uwagę zasługują działania Prezydenta w zakresie tworzenie warunków dla inwestorów poprzez wykup lub konsolidację terenów inwestycyjnych oraz odpowiednie ich przygotowanie dla potencjalnych inwestorów. Ostrowiec Świętokrzyski stał się w regionie liderem w pozyskiwaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych zwłaszcza pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o czym świadczą m.in. dofinansowanie przebudowy i modernizacji Ostrowieckiego Browaru Kultury. Z zakresu kultury należy wspomnieć o termomodernizacji budynku kina Etiuda oraz dofinansowaniu prac przy budowie Centrum Tradycji Hutnictwa.

Dużym ułatwieniem dla mieszkańców będzie dalsza modernizacja targowiska miejskiego a także inwestycje drogowe w tej części miasta – mam na myśli budowę drogi równoległej do Kilińskiego łączącej Słowackiego z Chrzanowskiego czy dalsze prace przy budowie kolejnego etapu ulicy Rzeczki

Godnym uwagi jest fakt pozyskania dofinansowania w wysokości 23 milionów złotych na Rewitalizację obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, dzięki której poprawi się wizerunek Miasta i komfort życia mieszkańców. W budżecie uwzględniono środki na budowę mieszkań socjalnych oraz przebudowę na lokale socjalne budynków już istniejących.

Cieszy fakt, że teren po Gambo wreszcie został uporządkowany, a mieszkania w tam powstających blokach, cieszące się dużą popularnością.

Ciągłe udoskonalany i rozwijany jest Budżet Obywatelski . Na uwagę zasługuje dbałość o zdrowie mieszkańców poprzez prowadzenie programu szczepień profilaktycznych dla dzieci, a także badań profilaktycznych dzieci i seniorów, akcje typu Sobota ze zdrowiem, profilaktykę przeciwpróchniczą oraz inne akcje w obrębie ogólnie rozumianego pojęcia zdrowia publicznego i profilaktyki.

Na trwałe już na mapie naszego miasta zadomowił się program „Osiedle od nowa”, dzięki któremu każde osiedle może poprawiać swoją estetykę i ułatwiać codzienne funkcjonowanie mieszkańców.

Zauważyć należy, że w budżecie są środki na kontynuację wielu korzystnych zjawisk, które nastąpiły w ostrowieckich szkołach – poprawa warunków w placówkach oświatowych, wzbogacanie oferty edukacyjnej i sportowej dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrowiec (wspomnę tu o cieszącym się ogromną popularnością programie zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży ostrowieckich placówek oświatowych odbywających się w piątkowe popołudnia i w soboty a także możliwość uzyskania w szkołach certyfikatu językowego). Równie istotny jest fakt, że doceniono również kadrę pedagogiczną. Specjalny dodatek prezydencki do pensji w kwocie blisko 1000 zł skierowany jest dla nauczycieli, którzy mogą pochwalić się uczniami z najlepszymi wynikami w swoim przedmiocie. Cieszy fakt, że gmina pozyskuje i planuje pozyskiwanie dla placówek oświatowych środki unijne na modernizacje i rozbudowę infrastruktury oraz na prowadzenie zajęć dodatkowych dla swoich podopiecznych.

Doskonałą inicjatywą, która pokazuje, że Prezydent Jarosław Górczyński wsłuchuje się w głos społeczeństwa Ostrowca reaktywacja otwartych basenów Rawszczyzna, Jak ważna dla mieszkańców było to przedsięwzięcie niech świadczą liczby – 55 tysięcy w niecałe 2 miesiące mega zadowolonych klientów, którzy po kilkunastu latach przerwy mogli zażywać kąpieli wodnych i słonecznych w tak dla nich ważnym, można powiedzieć sentymentalnym i wręcz kultowym miejscu. Jakim jest RAWSZCZYZNA OD NOWA. W 2019 r. będą toczyły się dalsze prace polegające na budowie zaplecza z natryskami, szatniami, toaletami oraz elementami dekoracyjno-użytkowymi w postaci pergoli.

Ostrowieccy kibice dostrzegają zaplanowane wsparcie dla ostrowieckiego sportu bez którego niemożliwe byłoby utrzymanie i rozwój wielu sekcji zarówno juniorskich, w których rozpoczyna przygodę ze sportem tysiące młodych ostrowczan jak i drużyn seniorskich.

Należy zauważyć, że sport to w dzisiejszych czasach również doskonała promocja Miasta a także szansa dla samorządów i lokalnego businessu na przedstawienie swojej oferty czy produktu i warto z tej formy korzystać.

Dostrzegamy dbałość o estetykę i wygląd Miasta. Ulice i chodniki są posprzątane, w zimie odśnieżone i dobrze utrzymane. Zakład Usług Miejskich sprawia że zieleń miejska jest należycie pielęgnowana, a mieszkańcy zauważając te działania mówią że miasto pięknieje nam.

Godnym podkreślenia jest, że ujęte w projekcie budżetu Miasta dochody pokrywają w pełni wydatki i świadczą o zrównoważeniu budżetu a powstała na skutek tych założeń nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów oraz zabezpieczenie wkładu własnego koniecznego do podjęcia nowych projektów i zadań bo mieszkańcy. Po raz kolejny projekt budżetu, jest wręcz wzorcowo przygotowany, a stabilny stan finansów naszego miasta, to dowód na odpowiedzialne zarządzanie nim. Wchodzimy w nową kadencję samorządu miejskiego, bez problemów finansowych i już niemalże bez jakichkolwiek kredytów. Jest to niewątpliwie zasługą prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego, jak i wspierającej jego działania Rady Miasta kadencji 2014-2018. Mam nadzieję, że kolejne lata naszej pracy będą tę tendencję podtrzymywać, pamiętając, że najważniejsze dla nas jako Radnych jest dobro mieszkańców miasta.

Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński w swoim przemówieniu podkreślił szereg inicjatyw jakie podejmuje gmina dla mieszkańców i inwestorów.

Przygotowany projekt stanowi konsekwentną kontynuację realizowanego w minionej kadencji programu wyborczego, którego efekty zostały dostrzeżone, a przede wszystkim docenione przez ostrowczan, którzy oddali na mnie i moich przedstawicieli swoje głosy- mówi prezydent miasta  Jarosław Górczyński. -Spadek bezrobocia, rosnąca ilość nowych podmiotów gospodarczych, rosnące dochody Gminy, to przede wszystkim efekt nowego podejścia do funkcjonowania miasta jako żywego organizmu, który potrzebuje harmonijnego rozwoju w różnych dziedzinach i obszarach i w którym najważniejszym elementem są jego mieszkańcy. Dewiza, że miasto musi być dla ludzi to główny motor moich działań.

Jednym z priorytetów przedstawionego przeze mnie budżetu było dalsze nie podwyższanie podatków lokalnych oraz od środków transportu, co spotkało się dotychczas z dużym uznaniem środowiska przedsiębiorców. Dużą sztuką było, przy tak prowadzonej polityce, przygotowanie budżetu po stronie wydatkowej, gwarantującego nie tylko zabezpieczenie planowanych zadań do wykonania, płynność finansową, ale i reagowanie na potrzeby mieszkańców i Państwa Radnych.

Są w nim zapisane środki na Budżet Obywatelski, kontynuację Programu „Osiedle od Nowa”, działania profilaktyczno – prozdrowotne, ale także właściwe środki na pomoc społeczną. Wprowadzenie przez MOPS nowych instrumentów dotyczących m.in. pracy socjalnej oraz nowych form niepieniężnych świadczeń systemu pomocy społecznej, znacząco wpływa na zaspokojenie potrzeb mieszkańców, a jednocześnie znajduje pozytywne przełożenie na budżet.

Rozwój edukacji to inwestycje w przyszłość. Dzieci i młodzież mogą nadal liczyć na szerokie wsparcie ze strony gminy. Zabezpieczyliśmy środki na właściwe funkcjonowanie oświaty oraz koszty naszych autorskich rozwiązań w tym obszarze, jak certyfikaty językowe, dodatkowe godziny języka angielskiego, otwarte w piątki i soboty szkoły, szereg zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie z ostrowieckich szkół nadal będą otrzymywać stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie. Pozyskaliśmy również pieniądze na wiele programów finansowanych ze środków unijnych. Jednocześnie musimy być przygotowani na skutki czekającej nas w nadchodzącym roku reformy oświaty dotykającej bezpośrednio gimnazja, które od nowego roku szkolnego przestaną istnieć. Musicie mieć Państwo świadomość, że konsekwencje tej reformy, w tym podniesienie wieku obowiązku szkolnego z 6 do 7 lat dotknie również szkoły podstawowe
w zakresie zatrudnienia i liczby potrzebnych etatów. Będziemy kontynuować projekt pod nazwą „Nowoczesna szkoła” współfinansowany ze środków unijnych, dzięki czemu PSP nr 14 zmienia diametralnie swoje oblicze, a kolejne placówki zyskają boiska wielofunkcyjne.

Zabezpieczyliśmy środki na kulturę, kulturę fizyczną i sport. Oferta w tym zakresie ulega systematycznemu wzbogaceniu. Mając na uwadze, jak ważna jest to dziedzina życia, kształtująca tożsamość lokalną oraz wrażliwość, staram się, aby gro imprez było ogólnodostępnych, mówiąc wprost – bezpłatnych. Takie działania będę również inicjował w 2019 roku, gdyż mamy piękne obiekty sportowe, które tętnią życiem. Cieszy mnie, że młodzież i dorośli mieszkańcy naszego miasta chętnie z nich korzystają. Wsłuchując się w głos mieszkańców, zakończyliśmy, mimo niezależnych od nas przeszkód, inwestycję Rawka Od Nowa, z dwoma odkrytymi basenami. To bezpieczne, przyjazne, wygodne miejsce rekreacji na miarę XXI wieku odwiedziło przez dwa miesiące wakacji ponad 55 tysięcy osób. Ta liczba mówi sama za siebie, czy było warto. Dlatego na ten rok planujemy zakończenie II etapu.

Zadbane, czyste miasto – parki, ulice i osiedla to ważny element podejmowanych działań. Konsekwentnie zmieniamy wizerunek miasta w zakresie dbałości o infrastrukturę, jak również estetykę. Będę kontynuował naprawy i remonty już istniejącej infrastruktury drogowej, jak również rozwiązań komunikacyjnych, podnoszących bezpieczeństwo oraz komfort użytkowników ruchu
i mieszkańców. Na zadania inwestycyjne w budżecie przeznaczamy łącznie 33,5 mln zł.

Do tej pory udało się wybudować 9 km nowych dróg, a 11 km zostało wyremontowanych. Budowa ulicy Rzeczki zakończyła drugi etap prac przy ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta. W tym roku zrealizujemy kolejny etap od ulicy Siennieńskiej do skrzyżowania z ulicą Jana Milewskiego. Trwają działania przy udrożnieniu komunikacji w centralnej części Ostrowca, by skomunikować Targowisko Miejskie z największymi osiedlami. 17 mln zł z RPO Województwa Świętokrzyskiego sprawi, że nasi mieszkańcy już wkrótce zyskają komunikację miejską na miarę XXI wieku. Ekologiczny tabor i nowoczesna infrastruktura – przystanki, baza transportowa oraz ścieżki rowerowe to symbole zachodzących zmian.

Najbardziej prestiżową inwestycją, której kibicują codziennie nasi mieszkańcy jest budowa Ostrowieckiego Browaru Kultury, który zostanie otwarty w pierwszej połowie 2019 roku. Już wkrótce obiekt ten stanie się największym w regionie centrum kultury skupiającym w jednym miejscu Miejskie Centrum Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Biuro Wystaw Artystycznych, a także stanie się miejscem działalności dla różnych podmiotów kulturotwórczych. Ale na tym nie koniec inwestycji w kulturę.

Od kilku lat systematycznie pracujemy nad poprawą atrakcyjności inwestycyjnej miasta. Ciągle rozbudowywana infrastruktura techniczna, przygotowanie kolejnych terenów inwestycyjnych oraz przyjazna polityka podatkowa gminy mają na celu tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, która jest siłą napędową rozwoju miasta.

Jednocześnie w przygotowanym budżecie są zabezpieczone środki na funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy.

Chciałbym zwrócić uwagę na kilka cyfr, gdyż mówimy o budżecie jako planie finansowym. Szanowni Państwo, dochody proponowanego budżetu są w wysokości blisko 261 mln zł, a przychody budżetu zaplanowano w wysokości 7 mln zł

Jest to, ambitny projekt budżetu, pozwalający na dalszy rozwój miasta. Patrząc na mało optymistyczne prognozy finansowe i widmo podwyżek cen prądu i gazu, jakie mają przyjść w wyniku decyzji podejmowanych na szczeblu centralnym, podejmujemy szereg działań, by w jak najmniejszym stopniu przekładały się one na stawki lokalnych opłat.
To wyważony, rozsądny budżet, który zapewni nam stabilizację, a jednocześnie nie generuje długów. To trudne, ale i odpowiedzialne zadanie, by nie pozostawić trudnych zobowiązań finansowych dla przyszłych pokoleń.

Radni podjęli także uchwała w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 – 2023,DSC05302DSC05305DSC05309DSC05313DSC05316DSC05301DSC05306DSC05317DSC05327DSC05326DSC05331DSC05334DSC05304DSC05311DSC05314DSC05322DSC05320DSC05319DSC05330DSC05307DSC05318DSC05303DSC05300

Polecamy również