Dobre informacje! Ostrowiec pozyskał pieniądze na rozwój gospodarczy

W siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego odbyła się konferencja prasowa z udziałem Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Artura Łakomca, Zastępcy Naczelnika Wydziału Planowania i Rozwoju Jolanty Pory oraz Kierownika Referatu Inwestycji Drogowych Marcina Karbowniczka. 

Podczas konferencji Wiceprezydent poinformował o uzyskaniu dofinansowania na utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Św. w obrębie ul. J. Samsonowicza – budowa dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą – etap II. Wsparcie jakie otrzymał Ostrowiec Świętokrzyski na ten cel to 67 500 000, 00 zł w ramach 7. edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.  W ramach projektu zostanie zrealizowana kompleksowa infrastruktura, tj. sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej, dróg o długości ok. 5 km, dróg dla pieszych i rowerów, wyodrębnionego oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego oraz zbiornika gromadzenia wód opadowych. Celem inwestycji jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 poprzez stworzenie i poprawę warunków obsługi i rozwoju planowanych spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych obejmujących tereny produkcyjne, produkcyjno-usługowe, w tym drogi, o łącznej powierzchni ponad 64 ha, które w ok. 57% stanowią własność gminy Ostrowiec Świętokrzyski lub Skarbu Państwa i znajdują się w użytkowaniu wieczystym gminy. Zadanie ma strategiczne znaczenie dla rozwoju miasta – większe szanse na pozyskanie inwestorów skłonnych do lokalizowania przedsięwzięć na objętym wnioskiem obszarze. Projekt obejmuje kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych dostosowanych do potrzeb potencjalnych inwestorów, które pozwoli na stworzenie lepszych warunków do rozwoju firm i gminy, poprawi warunki na rynku pracy i umożliwi zwiększenie oferty inwestycyjnej. Przygotowanie kompleksowej infrastruktury, tj. sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej, dróg o długości ok. 5 km o nawierzchniach SMA, dróg dla pieszych  i rowerów, wyodrębnionego oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego oraz zbiornika gromadzenia wód opadowych wpłynie również na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej gminy. Roboty zostaną poprzedzone uzyskaniem niezbędnych decyzji opracowaniem dokumentacji, a wykonawca na wykonanie dokumentów i robót zostanie wybrany w 2024 r. Tereny objęte wnioskiem znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie największego przedsiębiorstwa w regionie tj. Celsy Huta Ostrowiec.

Utworzenie strefy w tym rejonie pozwoli na ulokowanie i uruchomienie produkcji przemysłowej i przemysłowo-usługowej i stanowić będzie mechanizm napędowy rozwoju gospodarczego miasta, przyczyniając się do powstania nowych miejsc pracy oraz tworząc efekt synergii. Inwestycja jest kontynuacją I etapu projektu (budowa 2 km dróg, infrastruktury oświetleniowej, wodno-kanalizacyjnej, sanitarnej), polegającego na udostępnieniu uzbrojonych terenów inwestycyjnych w rejonie ul. J. Samsonowicza i bramy do Huty Celsa. Przemysłową specyfikę obszaru potwierdza SUiKZP. Działki znajdują się na terenie o funkcji „tereny zabudowy usługowej” i „tereny zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów”. Udostępnione w wyniku budowy dróg tereny częściowo położone są na obszarze objętym ustaleniami MPZP (jednostka P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, U – tereny zabudowy usługowej oraz tereny komunikacji i parkingów). Tereny te będą skomunikowane z drogami wyższego rzędu poprzez drogę powiatową J. Samsonowicza, a następnie z obecnie przebudowaną w mieście i poza granicami miasta DW 754 oraz z DW 755, które łączą się z DK nr 9 (w tym małą obwodnicą Ostrowca), z DK nr 79 oraz planowaną S74.

Podczas konferencji Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podziękował Posłowi Andrzejowi Kryjowi za pomoc w uzyskaniu dofinansowania, które jest wielką szansą na gospodarcze wzmocnienie Ostrowca. 

Dobrą informacją jest, że dzięki funduszom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowane zostaną inwestycje drogowe j/n: 

– Remont ul. Jasnej w Ostrowcu Świętokrzyskim,

– Przebudowa ul. Wroniej na odcinku od ul. L. Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim,

– Przebudowa ul. Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim,

– Przebudowa ul. Browarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim,

Na liście rezerwowej znajduje się także inwestycja dotycząca budowy i rozbudowy ul. Północnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Las Rzeczki do skrzyżowania z ul. Iłżecką w Ostrowcu Świętokrzyskim, rozbudowy ul. Miodowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zwierzyniecką do skrzyżowania z ul. Gościniec w Ostrowcu Świętokrzyskim, budowy drogi gminnej ul. Zwierzynieckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, przebudowy ul. Spółdzielczej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz budowa drogi gminnej ul. Górnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przebudowane zostaną także ścieżki rowerowe na terenie miasta, a całkowita kwota tej inwestycji będzie opiewała na 9 399 953,57 zł z czego 7 519 959,00 zł to dofinansowanie. 

Dla zmotoryzowanych ostrowczan mamy kolejną dobrą informację. Zakończyła się budowa publicznej drogi gminnej na połączeniu  ul. Siennieńską i ul. Bałtowską wraz z drogami dojazdowymi i infrastrukturą towarzyszącą. Wykonawcą tej inwestycji była firma „DROMAR” R. L. Bożek. Zakres robót objął między innymi: jezdnię asfaltową, chodniki, ścieżka rowerowa, zjazdy na tereny przyległe, oświetlenie. Wybudowana droga gminna usprawniła komunikację pomiędzy osiedlami Kolonia Robotnicza, Piaski-Henryków, Pułanki, Gutwin, a osiedlami położonymi we wschodniej części miasta os. Stawki i os. Rosochy.

Tekst i Foto UM Ostrowiec Św.

Polecamy również