Pozwolenie na budowę – jakie są etapy?

Pozwolenie na budowę

Jak już wiemy, pozwolenie na budowę zostało wskazane w Prawie budowlanym i aktach wykonawczych, wydanych na podstawie ustawy. Czym jest zatem pozwolenie tego typu? Najłatwiej mówiąc, jest to decyzja administracyjna, która pozwala rozpocząć i prowadzić budowę lub wykonywać roboty budowlane inne niż budowa obiektu budowlanego. Wyjątki w tym zakresie wskazano w art. 29-31 Prawa budowlanego. Decyzja wydawana jest przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, natomiast stronami w postępowaniu są tutaj inwestor i właściciele, zarządcy nieruchomości lub użytkownicy wieczyści, znajdujący się w danym obszarze. Ważne informacje na ten temat znajdziemy na stronie Poradnik Pracownika

Jak złożyć wniosek o pozwolenie na budowę? 

Pierwszym krokiem jest złożenie odpowiedniego wniosku o pozwolenie na budowę. Jego wzór został określony w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 roku o określaniu wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę. W jakie formie powinniśmy złożyć ten dokument? Do wyboru mamy wersję papierową lub elektroniczną, za pomocą adresu elektronicznego wskazanego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Biuletynie Informacji Publicznej. Następnie wniosek składamy w urzędzie wojewódzkim, starostwie powiatowym, urzędach miast na prawach powiatu lub w urzędzie dzielnicowym miasta stołecznego Warszawy. Pomocne jest w tym wypadku skorzystanie z wygodnego portalu e-Budownictwo. 

Co jeszcze musimy wiedzieć? Wniosek o pozwolenie na budowę zawierać powinien po trzy egzemplarze projektu zagospodarowana działki i projektu architektoniczno-budowlanego (z opiniami, pozwoleniami, uzgodnieniami i innymi ważnymi dokumentami). Dodatkowo do wniosku dołączamy:

  • Oświadczenie wnioskodawcy o tym, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

  • Decyzję odnośnie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z przepisami

  • Pozwolenie na wznoszenie sztucznych wysp, urządzeń i konstrukcji w polskich obszarach morskich, jeśli takie dokumenty są wymagane

Nie zapominajmy o oświadczeniu projektanta o możliwości podłączenia obiektu do istniejącej sieci ciepłowniczej.

Kolejne etapy i decyzja urzędu

Kolejnym etapem jest weryfikacja urzędu co do tego, czy wniosek jest kompletny. Jeśli dojdzie do braku jakichś dokumentów, wnioskodawca zostaje o tym poinformowany. Potem urząd ustala strony postępowania administracyjnego, gdyż niekiedy sprawa wiąże się z kilkoma podmiotami. W celu wydania decyzji stosowana jest merytoryczna ocena urzędu. Co jest sprawdzane? Ogromne znaczenie ma przykładowo zgodność projektu zagospodarowania działki z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ustalenia uchwały odnośnie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, wymogami ochrony środowiska itp. 

Pamiętajmy o tym, że urząd wydaje decyzję odnośnie pozwolenia na budowę w trakcie 65 dni od daty złożenia wniosku. W inwestycjach kolejowych ten termin wynosi 45 dni, a w inwestycjach zlokalizowanych na zamkniętych terenach (zgodnie z decyzją MON), jest to 30 dni. Nie bez znaczenia jest to, że w razie przekroczenia terminów organ szczebla wyższego wymierza danemu urzędowi karę. Jej wysokość to 500 złotych za każdy kolejny dzień zwłoki. 

Materiał partnera

Polecamy również