Nieletni przy kuflu

Rozpoczęła się wzmożona akcja funkcjonariuszy straży miejskiej mająca na celu kontrolowanie barów i pijalni piwa. Funkcjonariusze szczególnie będą zwracać uwagę na to czy w tego typu lokalach gastronomicznych serwowane jest piwo nieletnim.
-Przypomnijmy, iż przedsiębiorcy, którzy posiadają zezwolenie na sprzedaż alkoholu zobowiązani są do przestrzegania określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zasad sprzedaży napojów alkoholowych -mówi zastępca komendanta straży miejskiej Marcin Gruszka. -W szczególności: zakazie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom niepełnoletnim do 18 roku życia, na kredyt i pod zastaw, zakazie wprowadzania do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł, powiadamiania organów powołanych do ochrony porządku publicznego o zakłóceniach porządku w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, w miejscu sprzedaży lub w jego najbliższej okolicy. W miejscach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powinna być uwidoczniona informacja o szkodliwości spożywania alkoholu. Sankcje karne za naruszenie tych przepisów są różne. W przypadku czynów mniejszej wagi, typu nieuwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu karanie następuje na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia i może zakończyć się nałożeniem mandatu karnego w kwocie 150 zł.lub w postępowaniu przed Sądem grzywną do 5 tys. zł. – dodaje Marcin Gruszka.
Z dotkliwą karą musi się liczyć przedsiębiorca, któremu udowodniona zostanie sprzedaż alkoholu osobie niepełnoletniej. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości przewiduje dwie sankcje za to przewinienie, pierwsza to sankcja administracyjnoprawna, polegająca na cofnięciu zezwolenia na sprzedaż alkoholu na drodze administracyjnej. Druga jest uruchamiana na podstawie przepisów Kodeksu Karnego i dotyczy orzeczenia kary grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, za popełnione przestępstwo, tzn. sprzedaż alkoholu nieletniemu.
-Oznacza to, że w razie ujawnienia naruszenia zakazu sprzedaży lub podawania alkoholu nieletniemu, postępowanie administracyjne dotyczące cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu będzie toczyć się równolegle z postępowaniem karnym i co ważniejsze niezależnie od niego – informuje Marcin Gruszka. – Zatem przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników powinni ich przeszkolić i uzmysłowić jak poważne kary mogą grozić im samym gdy ujawniona zostanie sprzedaż alkoholu osobie nieletniej.

Polecamy również