Jest budżet na 2016 rok

Przy 16 głosach „za” i 6 wstrzymujących się radni miejscy uchwalili dzisiaj budżet na 2016 rok. Po stronie dochodów znalazło się 198 milionów złotych, a po stronie wydatków 192 mln zł. Przed głosowaniem głos zabrał prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński, który zwrócił się do radnych.
-Za chwilę będziecie Państwo głosować nad najważniejszą uchwałą tej sesji – uchwałą budżetową – wytyczającą kierunki działania na 2016 rok- mówi prezydent Jarosław Górczyński– Jednym z moich celów jest kontynuacja Budżetu Obywatelskiego, który się sprawdził, co potwierdziła liczba zgłoszonych projektów, jak również zaangażowanie mieszkańców w proces konsultacji społecznych. Mało jest takich inicjatyw i dlatego, doceniając to, że społeczeństwo chce uczestniczyć w gospodarowaniu naszymi wspólnymi pieniędzmi, proponuję na przyszły rok 50 tys. zł na zadania z zakresu kultury i 150 tys. zł na zadania w zakresu gospodarki komunalnej, tj. na przedsięwzięcia remontowe, inwestycyjne, czyli to, co wybiorą nasi mieszkańcy. Również dla naszych Rad Osiedlowych proponuję kontynuację Programu „Osiedle Od -Nowa” i na sfinansowanie tego przedsięwzięcia, dla każdej Rady, zaplanowałem po 3 tys. zł.
Doceniając inicjatywę naszych Pań Radnych, na których wniosek rozpoczęliśmy w tym roku szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom, uwzględniłem w przyszłorocznym budżecie kwotę 100 tys zł na kontynuację tego programu. Spotkał się on z dużym uznaniem i aprobatą zarówno u rodziców, jak i w środowisku medycznym. Tego roku zaszczepiliśmy 159 dzieci. I przy tej okazji chciałem podziękować lekarzom i środowisku medycznemu w przychodniach, którzy z tak dużym poświęceniem i sercem zaangażowali się w ten proces i nie ukrywam, co jest ważne, bo mówimy tu również o budżecie, zrealizowaliśmy go w sposób partnerski, a przez to właściwie po kosztach. Myśląc o najmłodszych mieszkańcach naszego miasta, których niestety nie rodzi się wiele, bo w roku bieżącym przybyło nam 342 dzieciaków, proponuję sfinansowanie większej liczby miejsc w żłobkach. Niebawem minie rok, jak przystąpiliśmy, z dużą obawą ale i determinacją, do reorganizacji oświaty w mieście. Proszę Państwa, udało nam się, co najważniejsze, utrzymać miejsca pracy dla pracowników szkół i zagospodarować majątek po zlikwidowanych placówkach oświatowych oraz podnieść, na miarę naszych możliwości, standard nauczania. Mam tu na myśli m.in. dodatkową godzinę języka angielskiego we wszystkich klasach gimnazjalnych, wprowadzenie punktów konsultacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii i dopalaczom, otwarte sale gimnastyczne dla uczniów w piątki i soboty, szereg prowadzonych kół zainteresowań i zajęć wyrównawczych. Ten standard nadal będzie podnoszony i nie stawiam w tym obszarze tu kropki nad i. Jedyną niewiadomą są zapowiedzi Rządu co do likwidacji gimnazjów oraz przywrócenia wieku szkolnego dla naszych pierwszaków. Gdyby ta sytuacja miała mieć miejsce, to faktycznie w 2016 r., będziemy musieli przejść przez reformę oświaty po raz kolejny.
Jednym z moich celów jest uporządkowanie gospodarki tzw. mieszkaniowej w celu zwiększenia zasobów lokalowych i tym samym większego zaspokojenia potrzeb osób oczekujących na mieszkanie komunalne, jak również jej uporządkowanie w zakresie wymiany, zamiany mieszkań w celach eliminacji ogromnych zaległości naszych lokatorów w stosunku do Gminy Ostrowiec Św., czyli Zakładu Usług Miejskich, który działa w naszym imieniu. Z tym problemem borykamy się od wielu lat. Pierwszy krok mamy już za sobą. Podpisałem porozumienie ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi w sprawie wypłat odszkodowań w powyższym zakresie.
Przygotowałem również bogaty program w zakresie zadań inwestycyjnych,
który otwiera Gminie drogę na środki zewnętrzne. Programy te są ambitne, co do zakresu, a tym samym wymagają bardzo dużych nakładów finansowych. Jest to program praktycznie we wszystkich obszarach działalności Gminy, począwszy od transportu miejskiego, dróg, terenów inwestycyjnych, rewitalizacji terenów zdegradowanych, szkolnictwa, aż po Ostrowiecki Browar Kultury. Są to bardzo ambitne założenia, oczywiście rozłożone w latach i wpłyną one bezpośrednio na komfort życia mieszkańców i rozwój miasta, a w szczególności mają zapewnić warunki do inwestowania w naszym mieście i stworzenia miejsc pracy. Jednocześnie w budżecie są zabezpieczone środki na funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy, a tym samym wykonywanie zadań przez te jednostki, ośmielę się powiedzieć, że na bardzo wysokim poziomie.  Nie stawiam tu również kropki nad i, bo, jak Państwo już odczuliście, propozycje zmian budżetu, spowodowane codzienną sytuacją naszego miasta, wymuszają decyzje o jego zmianach. Chciałbym w tym miejscu również podkreślić to, co już wszyscy wiemy, a mianowicie,
że naszym wspólnym sukcesem jest nie podniesienie podatków. Jestem zwolennikiem dynamicznego budżetu, reagującego na zmiany. Kończąc, chciałbym zwrócić uwagę, skoro mówimy o budżecie jako planie finansowym, na kilka cyfr. Szanowni Państwo, dochody proponowanego budżetu są w wysokości 198 mln zł, wydatki budżetu 192 mln zł. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 2 mln zł, a rozchody 8 mln zł. Nadwyżka w wysokości ok. 6 mln zł zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia Gminy.
Zadłużenia, na 1 stycznia 2016r. będzie ono wynosiło ok. 45 mln zł. W roku 2016 planuje się jego spłatę w wysokości ok. 8 mln zł. Sukcesywnie zmniejszamy zadłużenie i dla roku 2016 nie zakładam zadłużenia Gminy.
W ten sposób chcę przygotować finanse Gminy w celu pozyskania jak największej ilości środków zewnętrznych. Chcę powiedzieć, że jesteśmy samorządem, który bez kłopotu potrafi, w sposób bezpieczny, prowadzić racjonalną gospodarkę finansami naszego miasta. Jednocześnie w następnym roku będą podejmowane działania organizacyjne, które będą miały na celu jak najlepsze zarządzanie finansami miasta, będę podejmował szereg działań, w tym i organizacyjnych, praktycznie w każdej dziedzinie. Kończąc, zwracam się do Państwa o poparcie dla moich działań, a tym samym o przyjęcie przedłożonego budżetu na rok 2016.

W imieniu radnych KWW Jarosława Górczyńskiego głos zabrał radny Mariusz Łata.

-Wczytując się i analizując projekt budżetu, to z całą pewnością należy stwierdzić , i tu zgodzimy się chyba wszyscy, że jest to budżet proinwestycyjny, nastawiony na wsparcie rozwoju Miasta po przez, między innymi, stymulowanie rozwoju przemysłu i przedsiębiorczości- mówi radny Mariusz Łata. – Ważnym i godnym podkreślenia jest fakt, że po raz pierwszy od 26 lat nie został podwyższony podatek od nieruchomości oraz środków transportowych. Został również uchwalony program wsparcia dla przedsiębiorstw działających w sferze produkcji, które zainwestują w naszej gminie oraz zatrudnią odpowiednią ilość pracowników. Wieżę, że to dopiero początek wsparcia podmiotów gospodarczych i obydwa te elementy w pozytywny sposób wpłyną na rozwój przedsiębiorczości w naszym mieście.
Godnym podkreślenia jest, że ujęte w projekcie budżetu miasta dochody pokrywają w pełni wydatki, a powstała na skutek tych założeń nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów. Zasługuje to na szczególne podkreślenie mając na uwadze ogromne kłopoty niektórych świętokrzyskich samorządów, gdzie zadłużenie jest tak duże, że jedynym rozwiązaniem księgowym jest zaciąganie kolejnych kredytów, bądź konsolidowanie już istniejących, czy odwlekanie spłat rat kredytu na dalsze lata , tak aby przetrwać kolejny rok budżetowy. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że miasto przygotowane jest na absorpcje środków zewnętrznych, które mają pojawić się w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej o czym m.in. świadczą starania Pana Prezydenta w tworzeniu warunków dla inwestorów po przez wykup lub konsolidację terenów inwestycyjnych. Podoba się nam również gospodarcze podejście do problemów mieszkaniowych i zgadzamy się, że lepiej inwestować w budowę mieszkań niż płacić spółdzielniom mieszkaniowym rekompensaty za brak lokali socjalnych. Ważne jest wsłuchiwanie się rządzących w głos mieszkańców o czym świadczy idea wprowadzonego budżetu obywatelskiego oraz przeznaczenie większych środków dla startujących w konkursach organizacji pozarządowych. Cieszy nas kontynuacja programu szczepień profilaktycznych dla dzieci, programu „Osiedle od nowa”, a także zapowiedź poprawy warunków w placówkach oświatowych oraz wzbogacanie oferty edukacyjnej i sportowej dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrowiec (wspomnę tu o cieszącym się ogromną popularnością programie zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży ostrowieckich placówek oświatowych odbywających się
w piątkowe popołudnia i w soboty). Kończąc należy dodać, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na rok 2016 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Św. na lata 2016 – 2023. Reasumując należy również podkreślić, iż zaplanowane dochody i przychody w porównaniu z planowanymi wydatkami i rozchodami świadczą o zrównoważeniu budżetu miasta. Klub radnych KWW Jarosława Górczyńskiego biorąc pod uwagę przytoczone przeze mnie argumenty, a także obiektywne uwarunkowania w zakresie gospodarki finansowej samorządu oraz stan zobowiązań finansowych miasta na koniec 2015 roku będzie głosował za przyjęciem projektu budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2016 rok, oraz za przyjęciem projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2023.

Na temat budżetu w imieniu radnych Prawa i Sprawiedliwości głos zabrał radny Dariusz Kaszuba.

-W dniu dzisiejszym będziemy podejmować uchwałę w sprawie budżetu Ostrowca Świętokrzyskiego na rok 2016, który nie spełnia oczekiwań mieszkańców naszego miasta- mówi radny Dariusz Kaszuba. – Jesteśmy przekonani, że w ramach realnych możliwości nie został on stworzony zgodnie z potrzebami Ostrowczan.
Wiele razy na sesjach i komisjach zwracaliśmy uwagę Panu Prezydentowi na ważne dla mieszkańców sprawy. Większość z tych spraw nie została uwzględniona. Trudno w takiej sytuacji oczekiwać, żebyśmy czuli się współautorami budżetu Ostrowca Świętokrzyskiego na rok 2016. Mieszkańcy zwracający się do nas mówią o stagnacji, o braku nowych miejsc pracy, likwidacji firm i zwalnianiu pracowników. Tak zaprojektowany budżet nie poprawi tej sytuacji. Budżet na rok 2016 zaplanowano, zakładając uzyskanie dochodów na poziomie 198.325 tys zł i poniesienie wydatków na poziomie 192.544 tys zł. Powstała na skutek tych założeń nadwyżka budżetu w wysokości 5.780 tys zł przeznaczona ma być na spłatę kredytów.
Jest to więc budżet zaledwie w 9% inwestycyjny, który pozwoli jedynie na funkcjonowanie i nie odpowiada jednak oczekiwaniom mieszkańców. Przy tak znacznym bezrobociu budżet ten nie zabezpiecza w sposób wystarczający realizacji inwestycji, które istotnie zmniejszą stopę bezrobocia.
Zdaniem Radnych Prawa i Sprawiedliwości sytuacja niektórych spółek jak i jednostek gminnych wskazuje na to, że kontrola nadzorcza źle spełnia swoje zadania. W Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji, mimo wprowadzonych radykalnych zmian, które miały poprawić sytuację finansową, spółka nadal generuje straty. Jej zadłużenie wynosi nadal kilka milionów zł.  W budżecie nie ma przedstawionych rozwiązań, dotyczących uzdrowienia sytuacji spółki. Zmiany, wprowadzone w MPK są, w opinii mieszkańców, mało efektywne i pokrywają się z pogarszającą się sytuacja spółki Znaczący wpływ na poziom życia mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego mają utrzymane stawki podatków od nieruchomości i środków transportu. Stawki podatkowe za budynki mieszkalne i gospodarcze są nadal w naszym mieście jednymi z najwyższych w porównaniu z okolicznymi gminami. Obserwowane zjawisko zmniejszania się liczby małych podmiotów gospodarczych, rosnące bezrobocie i wyludnianie się miasta mogą poważnie niepokoić. Uważamy, że wpływy z podatków do budżetu będą niższe – jak w mijającym roku z powodu pozostawienia dotychczasowych stawek. Wiele wskazuje na to, że zaplanowane większe wpływy w wysokości 100.529 tys zł w porównaniu z ubiegłorocznymi w wysokości 98. 343 tys zł są zbyt optymistyczne. W związku ze złą sytuacją w ostrowieckim sporcie, nakłady Gminy na promocję poprzez sport powinny być większe, aby można było utrzymać i rozwijać tak bliskie nam dyscypliny sportowe. Jesteśmy przekonani, że gdyby konstrukcja budżetu była poprawna w odniesieniu do oczekiwań społecznych, to byłaby możliwość wygospodarowania kwot odpowiednich do potrzeb środowisk sportowych Niestety, stała bolączka- brak zapewnienia przez Gminę wystarczającej ilości pomieszczeń socjalnych -nadal skutkuje wypłacaniem odszkodowań dla spółdzielni mieszkaniowych. Scenariusz ten powtarzany jest co roku, a kwota zaplanowana do wypłacenia w roku 2016 to blisko 710 tys. zł. To duża kwota, którą można by wykorzystać na wiele oczekiwanych przez mieszkańców naszego miasta działań.
Wprowadzony pilotażowo budżet obywatelski wykorzystał w tym roku przydzielone 150 tys zł. Mimo zapowiedzi o zwiększeniu środków, na rok 2016 zaplanowano podobną kwotę, naszym i mieszkańców zdaniem – zbyt niską w stosunku do społecznych oczekiwań. Jak wiadomo, zadłużenie spółki Miejska Energetyka Cieplna wynosi około 38 milionów zł. Spłaty tego dużego zadłużenia powinny być już rozpoczęte, jednak w obecnych warunkach pogodowych- nietypowych wysokich jak na tę porę roku temperaturach dodatnich- zyski spółki są mniejsze niż w latach ubiegłych. Tak więc spłaty tylko ze środków spółki mogą być niewystarczające i dodatkowo mogą pogorszyć jej sytuacje finansową. W efekcie może to doprowadzić do podniesienia cen za ciepło, dostarczane mieszkańcom. Czy w budżecie zabezpieczono środki na taką ewentualność,
by ochronić mieszkańców przed dodatkowymi kosztami? W takiej sytuacji powinno się zabezpieczyć dokapitalizowanie spółki miejskiej, tak jak zaplanowano to w przypadku Miejskich Wodociągów i Kanalizacji. Brak takiego działania wobec Miejskiej Energetyki Cieplnej może przynieść negatywne efekty nie tylko dla samej spółki, ale również dla Gminy i jej mieszkańców. Po szczegółowym przeanalizowaniu budżetu na komisjach i spotkaniach Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość nie jesteśmy przekonani, czy przy tak skonstruowanym budżecie w roku przyszłym nastąpi długo oczekiwany rozwój Ostrowca. Dlatego Klub Radnych „Prawa i Sprawiedliwości” nie może poprzeć przedstawionego projektu budżetu.
Przewodnicząca rady miasta Irena Renduda – Dudek stwierdziła, że budżet na 2016 rok jest budżetem stabilnym i dającym poczucie bezpieczeństwa.
– Miasto jest w coraz lepszej kondycji finansowej i to widać. W moim odczuciu ten budżet jest bardzo dobry i warto go poprzeć – powiedziała pani przewodnicząca.DSC05211DSC05219DSC05227DSC05241

Polecamy również