Opiekun medyczny potrzebny zawód, który zdobędziesz w CKU

SONY DSC SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

Dzięki wspólnym działaniom Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej zawód opiekun medyczny został wprowadzony do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Kształcenie w tym zawodzie może być realizowane w szkołach policealnych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. W Ostrowcu Świętokrzyskim kształcenie w tym zawodzie odbywa się bezpłatnie w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

– W CKU mamy bardzo dobrze wyposażoną pracownię do zajęć w tym zawodzie, które prowadzą doświadczone i wyspecjalizowane nauczycielki – mówi dyrektor CKU Aneta Pierścińska-Maruszewska.- Opiekun medyczny może znaleźć zatrudnienie: w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia (szpitale – oddziały szpitalne, zakłady opiekuńczo-lecznicze, ośrodki i domy pomocy społecznej, niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej), w środowiskowych domach pomocy lub jako osoby sprawujące indywidualną opiekę w domu pacjenta, w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Dane statystyczne potwierdzają postępujący proces starzenia się społeczeństw w krajach europejskich i wykazują coraz większą liczbę chorych osób uzależnionych od pomocy innych. Opieka ta jest droga i skomplikowana. Ostateczny efekt będzie zależeć od poziomu koordynacji różnorodnych świadczeń i usług oraz współdziałania wszystkich uczestników organizujących i realizujących opiekę. Od profesjonalizmu będzie m.in. zależeć utrzymanie efektów leczenia i jakości życia osób niesamodzielnych. Przemiany zachodzące w strukturze służby zdrowia przyczyniają się do wzrostu znaczenia zawodu opiekuna medycznego w zespole terapeutycznym. Opiekun medyczny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Opiekun medyczny powinien posiadać bardzo dobre zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole oraz empatię, tak ważną w kontakcie z drugim człowiekiem. Pracując z osobą chorą i niesamodzielną, ponosi odpowiedzialność za skutki swoich działań. Poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne.

Polecamy również