Bezpieczeństwo jako jeden z pięciu filarów PSP nr 5

główne

bezpieczenstwo102Wobec narastających zagrożeń świata zewnętrznego, pogorszenia więzi społecznych, instrumentalizacji stosunków międzyludzkich, to właśnie szeroko rozumiane zapewnianie bezpieczeństwa uczniom jest filarem, na którym opiera się Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5. „Jako największa placówka w mieście, z największą liczbą uczniów, musimy wdrażać wielorakie działania prewencyjne i informacyjne celem zapewnienia nam wszystkim najwyższego z możliwych poczucia bezpieczeństwa na terenie naszej szkoły”, podkreśla dyrektor szkoły, Marta Dobrowolska – Wesołowska.

W trosce o bezpieczeństwo uczn01 04 06 psp 5 bezpieczenstwoiów „Piątka” integruje działania wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów i rodziców) oraz współpracuje z policją, ratownictwem medycznym, strażą miejską, strażą pożarną oraz wdraża działania w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanych w szkole programów wychowawczych klas
i programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły, dzięki którym uczniowie czują się w szkole bezpieczniej.

Wydzielenie osobnych pawilonów (w tym łazienek) dla dzieci z młodszych klas, wyrabianie nawyku przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w klasie, na terenie szkoły, podczas zajęć fizycznych, zapewnienie bezpiecznych przyborów i przyrządów używanych na zajęciach ruchowych oraz plastyczno – technicznych to podstawowe zasady bezpieczeństwa na terenie „Piątki”.

O bezpieczeństwie należy również pamiętać w drodze do szkoły i do domu. „Wdrażamy uczniów już od pierwszych dni nauki do przestrzegania zasad ruchu drogowego. Zwracamy uwagę na przestrzeganie zasad zachowania w miejscach publicznych – na uroczystościach, w autobusach i autokarach. Wprowadzamy zasady bezpieczeństwa podczas spacerów, wyjść poza teren szkoły oraz wyjazdów na basen. Bezpieczny wypoczynek naszych uczniów jest również dla nas bardzo ważny”, dodaje wicedyrektor szkoły Anna Barańska.

Uczniowie PSP nr 5 bardzo aktywnie biorą udział w ogólnopolskich i regionalnych programach edukacyjnych, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa w szkole i na drodze – ,,Akademia Bezpiecznego Puchatka”, „Pierwszaki – zdrowo i bezpiecznie do szkoły”, „Trzymaj formę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie” – organizowane przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Ostrowcu Świętokrzyskim. Cyklicznie szkoła jest organizatorem happeningu na os. Ogrody w ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu.

Szkoła realizuje program pn. ,,Asy Internetu”, dzięki któremu uczniowie poznają zasady bezpieczeństwa w Internecie i odpowiedzialnego udziału w internetowej społeczności. „W bieżącym roku szkolnym PSP nr 5 przystąpiła do projektu ,,Szkoła odpowiedzialna cyfrowo”. Jest to projekt szkoleniowo – metodyczny skierowany do szkół podstawowych. Jego głównym celem jest dostarczanie rzetelnej i aktualnej wiedzy na temat funkcjonowania dzieci i młodzieży w świecie cyfrowym oraz wyposażanie kadry pedagogicznej i rodziców w umiejętności kształtowania zdrowych nawyków cyfrowych najmłodszych”, dodaje dyrektor szkoły.

Szkoła bezpieczna to szkoła przyjazna, w której zarówno nauczyciele jak
i uczniowie czują się dobrze, osiągają sukcesy, mają możliwość zaspokojenia najważniejszych potrzeb. Szkoła bezpieczna sprzyja zdrowiu psychicznemu, służy rozwojowi osobistemu uczniów i rozwojowi zawodowemu nauczycieli. Przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego wymaga budowania porozumienia, tworzenia wspólnoty szkolnej. Porozumienie, współpraca, zakorzenienie w tradycji i w środowisku lokalnym, budowanie relacji w oparciu o wzajemny szacunek – wszystko to tworzy fundamenty szkoły bezpiecznej, przyjaznej, zapewniającej zdrowie fizyczne i psychiczne.

Polecamy również