Wsparcie dla rodzin

Od maja do końca grudnia 2018 roku realizowane będzie zadanie publiczne pn. „Punkt poradnictwa specjalistycznego wsparciem dla osób, rodzin w trudnej sytuacji życiowej”, współfinansowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Wnioskodawcą projektu jest Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych, a koordynatorem projektu Joanna Pikus.

Zadanie kierowane jest do dzieci i osób dorosłych doznających przemocy w rodzinie. W ramach projektu udzielane będzie wsparcie przez specjalistów, w tym psychologa i pracownika socjalnego w  lokalu Stowarzyszenia pok. 14 c w budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej . Ponadto utworzona zostanie grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Realizacja zadania spowoduje podniesienie świadomości osób, rodzin doznających przemocy.

-Dzięki realizacji projektu nastąpi wzrost liczby bezpłatnych działań pomocowych, skierowanych do osób dotkniętych przemocą w rodzinie, z których można skorzystać poza systemem instytucjonalnym. Nastąpi także poprawa umiejętności mieszkańców w zakresie konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych- informuje Joanna Pikus, koordynator.

Polecamy również