Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 wprowadza nauczanie dwujęzyczne

ulotka - połączone - dwujęzyczność

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Nauczanie dwujęzyczne w Polsce jest regulowane przez szereg aktów prawnych, zarówno w randze ustawy, jak i rozporządzenia. Jednym z nich jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, która sankcjonuje istnienie szkół prowadzących kształcenie dwujęzyczne oraz podaje definicję oddziału dwujęzycznego, który rozumiany jest jako:

 

„(…) oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej, matematykę lub spośród przedmiotów uzupełniających.”

 

Jakie są zalety nauczana dwujęzycznego?

 

Nauczanie poszczególnych przedmiotów przy użyciu dwóch języków – ojczystym i obcym bezsprzecznie doprowadza do rozwoju wyższych kompetencji językowych. Ponadto uczniowie:

– zwiększają swoje możliwości komunikowania się z większą liczbą ludzi z różnych stron świata,

–  mają przewagę w sposobie myślenia – dwa słowa na określenie jednego zjawiska, co pomaga rozwijać kreatywność i poszerzać horyzonty myślowe,

– potrafią lepiej planować oraz myśleć abstrakcyjnie i wychwytywać istotne informacje, a przez to łatwiej uczą się kolejnych języków,

– mają dostęp do międzynarodowych programów edukacyjnych,

– maja większe możliwości i lepsze przygotowanie do kontynuowania nauki z naciskiem na rozwój kompetencji językowych (w tym przygotowanie do matury dwujęzycznej).

 

Jaką metodą będziemy pracować czyli nauczanie dwujęzyczne w praktyce.

 

Jak podaje raport Eurydice „Kluczowe dane o nauczaniu języków obcych w szkołach w Europie – 2017”, kształcenie przedmiotowo – językowe (CLIL) jest główną metodą mającą na celu podniesienie jakości nauczania języków obcych, ma ona pomóc zmotywować młodych ludzi do nauki języków obcych. CLIL dąży do swobodnego posługiwania się przez uczniów w mowie i w piśmie językiem ojczystym i obcym na tym samym poziomie. Dzieje się tak dlatego, że lekcje z wybranych przedmiotów prowadzone są w dwu równorzędnych językach wykładowych: ojczystym i obcym.

 

Program dwujęzyczny w PSP nr 5

 

Odpowiednio przygotowana kadra jest bazą dla sukcesów dydaktycznych. Nasi nauczyciele są odpowiednio przygotowani – zarówno pod względem kompetencji językowych jak
i przygotowania przedmiotowego, do prowadzenia zajęć w systemie bilingwalnym. W naszym oddziale dwujęzycznym na poziomie klasy VII będziemy prowadzić zajęcia dwujęzyczne
z historii i geografii (z wyłączeniem treści związanych z historią i geografią Polski), będziemy wprowadzać elementy w języku angielskim również na zajęciach z chemii, biologii i matematyki. Dodatkowo dajemy naszym uczniom możliwość rozwijania sprawności mówienia na dodatkowych zajęciach z konwersacji, które zapewni bezpłatnie działające przy naszej szkole Stowarzyszenie „Razem dla Piątki”.

 

Czy warto?

 

Dzięki klasie dwujęzycznej w PSP nr 5 można:

– opanować język angielski na poziomie zaawansowanym,

–  rozwijać zdolności i zainteresowania (nie tylko językowe) w przyjaznej atmosferze,

– mieć możliwość przygotowania się do egzaminów i uzyskania certyfikatów z języka angielskiego,

– brać udział w projektach międzynarodowych i warsztatach językowych,

– konwersować po angielsku z native speaker’em.

 

Kompetencje w zakresie wielojęzyczności, czyli zdolności do skutecznej komunikacji w językach obcych stanowią jedną z ośmiu kompetencji kluczowych uznanych przez Radę Europy. Jest ona istotna z punktu widzenia sytuacji życiowej i zawodowej każdego z nas. Potencjał oddziału dwujęzycznego jest więc ogromny i odpowiada na potrzeby współczesnego świata.

Polecamy również