Sprawdzamy stan realizacji obwodnicy Opatowa

Foto: GDDKiA Kielce

Rozpoczął się montaż belek na najdłuższej estakadzie budowanej w ciągu obwodnicy Opatowa. Wykonawca ułożył także pierwsze odcinki próbne podbudowy bitumicznej i warstwy wiążącej nawierzchni. Zaawansowanie robót ziemnych osiągnęło 70 procent, roboty mostowe przekroczyły półmetek. Więcej poniżej!

Próbne odcinki nawierzchni

Roboty na terenie realizowanej w systemie projektuj i buduj obwodnicy Opatowa ruszyły w marcu 2023 roku. W połowie tego miesiąca kończy się trzymiesięczna zimowa przerwa kontraktowa. W tym czasie kontynuowane były te prace, na które pozwalały warunki atmosferyczne. Obecnie zaawansowanie robót ziemnych przy nasypach, wykopach i wymianie gruntów to ok. 70 procent. W całości przebudowane i przełożone zostały media, kontynuowane są m.in. prace przy budowie kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, infrastruktury oświetleniowej, kanału technologicznego. Wykonawca ułożył pierwsze odcinki próbne warstw bitumicznych przeznaczone do badań laboratoryjnych. Pierwsze roboty bitumiczne czyli układanie podbudowy pod nawierzchnię planowane są na przełomie wiosny i lata przy ustabilizowanych warunkach pogodowych.

Najdłuższa estakada

Na ok. 12-kilometrowym odcinku drogi krajowej nr 9 i drogi ekspresowej S74 zaprojektowanych zostało 20 obiektów inżynierskich, w tym 14 mostów, wiaduktów i estakad oraz 6 dużych przepustów ekologicznych. Zaawansowanie robót przy obiektach mostowych przekroczyło półmetek. Wszystkie mają elementy posadowienia. Wykonawca kontynuuje montaż belek ustrojów nośnych i betonowanie konstrukcji. Ruszył montaż belek ustroju nośnego najdłuższej około 300-metrowej estakady w ciągu DK9 na rzeką Marcinkowską. Pełni ona także funkcję przejścia dla zwierząt dużych. Prace potrwają około miesiąca ponieważ na zamontowanie czeka aż 286 elementów ustroju nośnego.

W ramach inwestycji

Inwestycja zakłada budowę, w większości po nowym śladzie, odcinka dwujezdniowej DK9 klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o długości 5,1 km i odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S74 o długości 6,5 km. Obwodnica biec będzie po południowo-zachodniej stronie Opatowa. Nowa droga przebiegać będzie przez gminy Opatów, Lipnik i Sadowie. Na skrzyżowaniu obecnej DK74 z nowym przebiegiem DK9, a także na włączeniu przyszłej S74 do istniejącej DK9 planowane są bezkolizyjne ronda. W ramach inwestycji powstaną obiekty inżynierskie. Będą to m.in. cztery estakady i dwa mosty z funkcją przejść dla zwierząt, sześć wiaduktów, kładka dla pieszych, przepusty ekologiczne. Planowane jest wykonanie dróg dojazdowych, urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.  W ramach obwodnicy Opatowa planowane są dwa węzły drogowe. Pierwszy na skrzyżowaniu istniejącej DK9 z jej przyszłym przebiegiem i z planowanym tzw. łącznikiem północnym do DK74. Drugi węzeł powstanie w Marcinkowicach, na skrzyżowaniu planowanej drogi ekspresowej S74 z projektowaną DK9, zapewniający skomunikowanie z drogą wojewódzką nr 757 do Staszowa.  Koszt robót to ok. 403,7 mln zł.   

Ważny łącznik

Uzupełnieniem obwodnicy Opatowa będzie trzykilometrowy jednojezdniowy łącznik w ciągu DK74 poprowadzony na północ od miasta. Dzięki budowie łącznika, kierowcy podróżujący na trasach Kielce – Lublin oraz Radom – Ostrowiec Świętokrzyski - Annopol – Kraśnik, nie będą musieli wjeżdżać do miasta.  Inwestycja połączy węzeł na DK9, planowany w ramach obwodnicy Opatowa, z DK74 w okolicy Adamowa. Odcinek realizowany jest jako jednojezdniowa droga klasy GP o długości około 3 km. W ramach prac powstaną obiekty inżynierskie zlokalizowane na trzech skrzyżowaniach z drogami powiatowymi. Zadanie zakłada również budowę dróg dojazdowych dla skomunikowania przyległych terenów. Na łącznik będzie można wjechać poprzez dwa ronda. Koszt inwestycji to 57,5 mln zł. Aktualnie na budowie łącznika kontynuowane są roboty ziemne. Trwa także budowa trzech wiaduktów na skrzyżowaniach z drogami lokalnymi. 

Polecamy również