Decydujemy o kasie

Rozmowa z Kamilem Stelmasikiem,przewodniczącym komisji do spraw opracowania regulaminu Budżetu Obywatelskiego Ostrowca Świętokrzyskiego na rok 2015.

– Pilotażowy program Budżetu Obywatelskiego w naszym mieście wchodzi w decydująca fazę, a tym czasem jeszcze nie wszyscy wiedzą co to takiego jest Budżet Obywatelski.
– Mówiąc najprościej Budżet Obywatelski (nazywany również partycypacyjnym), to proces w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części środków z budżetu miasta na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez nich samych. Celem wprowadzania BO powinno byś większe zangażowanie mieszkańców danej społeczności w sprawy miasta, w budowanie priorytetów rozwojowych na kolejne lata z perspektywy wspólnego dobra. To też świetne narzędzie do kształtowania postaw obywatelskich i zrozumienia procesów jakie zachodzą w samorządzie lokalnym.
– Jakie fundusze zostały przeznaczone na realizacje Budżetu Obywatelskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim na rok 2015 i na co zostaną przeznaczone?
– Mając na uwadze, że w tym roku dopiero uruchamiamy proces wdrożenia BO w naszym mieście, środki nie są wielkie. Z budżetu miasta udało się wyodrębnić kwotę 150 tys. złotych, z których 100 tys. zostanie przeznaczone na działania o charakterze inwestycyjno-remontowym, a 50 tys. na działania kulturalne. Proszę pamiętać, że to przedsięwzięcie pilotażowe. Ale tak naprawdę chodzi o to, że to jest test nas wszystkich, mieszkańców miasta. Czy się sprawdzimy jako obywatele, czy będziemy tym zainteresowani, czy wpłyną projekty? To przecież mocno obywatelskie działanie, które pokaże jaki jest tak naprawdę kapitał społeczny w Ostrowcu Świętokrzyskim. Czy chcemy czy nie chcemy angażować się w życie miasta, jego rozwój i samorządność. Osobiście uważam, że jest dużo do nadrobienia w tym zakresie.
– Jak można zgłaszać propozycje do Budżetu Obywatelskiego i kto te propozycje może zgłaszać?
– Na chwilę obecną, zespół powołany przez Prezydenta Jarosława Górczyńskiego wypracował wstępny regulamin BO wraz załącznikami w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Ponadto złożone zostały na ręce Pana Prezydenta rekomendacje odnośnie dalszej procedury wdrażania BO w naszym mieście. Z idei BO wynika wprost, że wnioskodawcom projektu, propozycji do BO może być mieszkaniec miasta. Z uwagi na zapisy w regulaminie, projekty będą mogli zgłaszać pełnoletni mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego lub w przypadku reprezentowania ich przez prawnego opiekuna osoby poniżej 18 r. życia. Każdy będzie miał możliwość zgłoszenia nieograniczonej liczby wniosków. Oczywiście wnioski będą składane na prostym, liczącym 2 strony formularzu. Osoba składająca projekt może współdziałać z innymi; sąsiadami, organizacjami społecznymi czy grupami nieformalnymi. Takie działanie powoduje, że wokół pomysłu już na samym początku gromadzą się ludzie, którzy później na dane przedsięwzięcie chętnie zagłosują. Ponadto pod wnioskiem inicjatorzy będą musieli zdobyć 20 głosów poparcia.
– Kto decyduje o tym, w jaki sposób te pieniądze zostaną wydane?
– Zgodnie z ideą BO to my obywatele. Po złożeniu wniosku np. na zorganizowanie pikniku, festynu czy remontu placu zabaw lub ustawienia ławek lub latarni, wnioski zostaną sprawdzone przez odpowiednie wydziały UM i jeśli będą zgodne z wytycznymi zostaną poddane pod głosowanie. Ten projekt, który zdobędzie najwięcej głosów będzie mógł być zrealizowany. Należy tutaj dodać, że wnioski, które wymagać będą konkretnej lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić mienie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
– Kto, w jaki sposób i od kiedy będzie można głosować nad propozycjami?
– Jak już wspomniałem wcześniej, z uwagi na obowiązujące przepisy odnośnie konsultacji społecznych, o które musiała się oprzeć konstrukcja regulaminu BO, najprawdopodobniej w pierwszej edycji BO będziemy głosować w sposób tradycyjny, w jednej z kilku powołanych tzw. komisji konsultacyjnych czyli punktów, do których będziemy mogli przyjść w wyznaczonych godzinach i postawić krzyżyk przy projekcie, który naszym zdaniem jest najlepszy, a jego realizacja przyczyni się faktycznej zmiany czy też polepszenia funkcjonowania przestrzeni wokół nas. W piśmie do Prezydenta rekomendowaliśmy by tegoroczne głosowanie odbyło się we wrześniu po uprzednim przeprowadzeniu akcji informacyjno-edukacyjnej odnośnie idei BO.
– Jak Pan ocenia zainteresowanie BO w naszym mieście?
– Osobiście jako Radny Miejski i Osiedlowy rozmawiam z wieloma osobami, które już mają pomysły na projekty. Zachęcam kogo tylko mogę by zaangażował się w to przedsięwzięcie. Najważniejsze jest to, by wpłynęło jak najwięcej wniosków, by mieszkańcy uwierzyli, że dzięki rozwojowi idei BO w naszym mieście będzie można mieć realny wpływ na otoczenie i wydatkowanie pieniędzy z budżetu miasta. Być może w kolejnych latach kwoty będą o wiele wyższe, co da jeszcze większe możliwości. Dla przykładu powiem, że w Kielcach, gdzie zakończył się właśnie etap składania wniosków do BO, wpłynęło ich aż ponad 130.
Dziękuje za rozmowę

Mariusz Jabłoński

Polecamy również