Równości szans kobiet i mężczyzn

arl ostropwiec2

Dzięki współpracy Agencji Rozwoju Lokalnego z Lokalnym Punktem Informacyjnym w Sandomierzu w Centrum Aktywności Obywatelskiej odbyło się szkolenie „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn”.

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn oraz zapobiegania dyskryminacji osób niepełnosprawnych to jedna z horyzontalnych polityk unijnych. Zagadnienie to   sprawia wiele problemów autorom i realizatorom projektów unijnych. Po dzisiejszym szkoleniu kluczowe zagadnienia tej problematyki z pewnością dla ostrowieckich projektodawców  przestaną być tajemnicą.

W szkoleniu wzięło udział kilkanaście osób reprezentujących ostrowieckie stowarzyszenia oraz instytucje edukacyjne.

Spotkanie prowadziła Pani Dorota Sarzyńska, pracownik Lokalnego Punktu Informacyjnego w Sandomierzu. W trakcie szkolenia dużo miejsca poświęcono prawu krajowemu i europejskiemu w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami, kontaktowi z osobą niepełnosprawną, uniwersalnemu projektowaniu, mechanizmom tworzenia się stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji, standardowi minimum oraz zasadom wdrażania zasad unijnych w praktyce.

Szkolenie stało się sprawdzianem dla organizatorów, ponieważ udział w nim wzięły osoby niesłyszące skupione w działającym w Centrum Aktywności Obywatelskiej Ostrowieckim Stowarzyszeniu Głuchych „Nad Kamienną”. Aby zapewnić im możliwość pełnego udziału w szkoleniu, Lokalny Punkt Informacyjny zagwarantował udział tłumaczy języka migowego. – Realizujemy wiele szkoleń poświęconych tej problematyce na terenie województwa świętokrzyskiego, jednak po raz pierwszy w szkoleniu dotyczącym równości szans i niedyskryminacji osób niepełnosprawnych uczestniczą osoby niesłyszące i niedosłyszące – mówi Dorota Sarzyńska. Organizując szkolenia, Lokalny Punkt Informacyjny zawsze pyta zgłaszające się osoby niepełnosprawne o konieczne udogodnienia, które ewentualnie mógłby zapewnić.

Szkolenie: „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn” to drugie z cyklu spotkań realizowanych we współpracy ARL, prowadzącej Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, z Lokalnym Punktem Informacyjnym w Sandomierzu. Kolejne z zaplanowanych spotkań to „Fundusze Europejskie dla osób zainteresowanych otwarciem działalności gospodarczej”, które odbędzie się w Centrum Aktywności Obywatelskiej 24 maja w godz. 9.00 – 12.00. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy wszystkich zainteresowanych o telefoniczne zgłoszenie udziału: 15 832 33 54,  15 864 20 74 lub 41 200 30 14.

Oprócz szkoleń i spotkań informacyjnych, w ramach działającego w Centrum Aktywności Obywatelskiej Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą skorzystać z bezpłatnego poradnictwa prawnego, księgowego, kadrowego, z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych, marketingu oraz informatyki.

Fot. UM Ostrowiec

Polecamy również