Dopłaty do wody dla posesji zlokalizowanych na terenie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

mwik

Zgodnie z Uchwałą nr XXIX/24/2020 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, informuje iż faktury za świadczone usługi w zakresie sprzedaży wody, wystawiane od kwietnia do czerwca br., uwzględniają zapisy powyższej uchwały. Oznacza to, że odbiorcy posiadający posesje na terenie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego korzystają z dopłaty do wody i płacą w ww. okresie 1 zł brutto za 1 m3 zużytej wody. Opłata nie obejmuje odprowadzanych ścieków i opłat abonamentowych. Sposób wystawiania faktur reguluje Art. 106.e ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568).
Zwracamy uwagę, iż zgodnie z uchwałą, dopłata obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., tj. dla odczytów wodomierzy dokonanych pomiędzy marcem a czerwcem 2020 r.
Poniżej przedstawiamy przykładowy sposób wyliczenia na fakturze z dopłatą do wody (w kwotach brutto):
1. Zużyta ilość wody 10 m3
2. Kwota, która byłaby do zapłaty bez uwzględnienia dopłaty do wody 44,55 zł
3. Dopłata do wody 31,40 zł

4. Kwota do zapłaty z uwzględnieniem dopłaty do wody:
Kwota za sprzedaż wody 41,40 zł
Dopłata do wody -31,40 zł
Opłata stała woda +3,15 zł
Do zapłaty: 13,15 zł

5. Skąd wynika, że odbiorca płaci faktycznie 1 zł za m3 wody:
Kwota za sprzedaż wody 41,40 zł
Dopłata do wody -31,40 zł
Różnica (tyle płaci za wodę odbiorca): 10,00 zł
10 zł za 10 m3 zużytej wody czyli 1 zł za 1 m3
Zwracamy także uwagę, iż od czasu podjęcia ww. uchwały wielu odbiorców zaczęło zużywać większe ilości wody, co w konsekwencji może powodować otrzymywanie faktur w kwotach do zapłaty przewyższających kwoty z okresów poprzednich. Faktury są każdorazowo wystawiane na podstawie faktycznego zużycia wody.
Osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje w sprawie faktur, dzwoniąc do Działu Handlowego pod nr telefonu 41 266 12 00 wew. 3.

Polecamy również