Specjalistyczne sale do terapii w PSP 14

sczolook

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 14 im. Orląt Lwowskich w Ostrowcu Św. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych odbywają się w specjalistycznie wyposażonych salach Integracji Sensorycznej oraz Sali Doświadczania Świata. Zajęcia te, zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, skierowane są dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, uczniów ze spektrum autyzmu, zespołem Downa oraz niedowidzących i niedosłyszących. Zajęcia mają charakter indywidualny, gdyż program terapii dostosowany jest do potrzeb każdego dziecka.

Integracja sensoryczna to proces neurologiczny, orgasczolo s1 s2 s3 s4 s5 s7 s8nizujący wrażenia płynące z ciała i środowiska w taki sposób, by mogły być użyte do powstania odpowiednich reakcji i celowego działania. Nasze zmysły przekazują nam informacje dotyczące fizycznego stanu naszego organizmu i otoczenia. Bodźce płyną do naszego mózgu. W każdej chwili docierają do nas niezliczone kawałeczki informacji. Mózg lokalizuje, segreguje i porządkuje otrzymywane bodźce. Kiedy przepływają w dobrze zorganizowany i zintegrowany sposób, mózg może je wykorzystywać do tworzenia wyobrażeń, opracowania zachowań i przyswajania wiedzy. Kiedy przepływ bodźców odbywa się w niezorganizowany sposób, mogą pojawiać się zachowania nieadekwatne. Uczymy się poprzez zmysły i bez informacji docierających do naszego systemu nerwowego, nie byłoby uczenia się ani rozwoju. A więc to integracja sensoryczna pozwala nam wszystko poskładać i zrozumieć kim jesteśmy oraz jak funkcjonuje świat, który nas otacza.

Dzięki terapii Integracji Sensorycznej dziecko może poprawić: funkcjonowanie centralnego układu nerwowego (mózgu), funkcjonowanie emocjonalne, społeczne, uwagę i koncentrację, sprawność w zakresie dużej i małej motoryki, zdolności wzrokowe i słuchowe, samoświadomość i samoocenę, umiejętności językowe i poznawcze, a przede wszystkim terapia wpływa na lepszą efektywność uczenia się przez dziecko.

Celem terapii w Sali Doświadczania Świata jest natomiast poznawanie go zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu oraz odprężenie, relaks i wyciszenie. W tym roku szkoła została wyposażona w odpowiedni sprzęt i pomoce, dzięki którym uczniowie, podczas zajęć z SI i w sali Doświadczania Świata, mogą pobudzić każdy z 7 zmysłów. Tu odbywają się również zajęcia z terapii autyzmu, z wykorzystaniem metody integracji sensorycznej oraz metody Snoezelen (czyli metody Doświadczania Świata).

Tekst i foto PSP 14

Polecamy również