„Dzieciaki na 5 +” – warsztaty dla dzieci ze świetlic środowiskowych

a7

W 2021r w Centrum Aktywności Obywatelskiej systematycznie ponownie realizowane będą warsztaty „Profilaktyczne ABC” oraz „Przedsiębiorcze i obywatelskie ABC”, których celem jest rozwój kompetencji przedsiębiorczych i obywatelskich. W zajęciach biorą w nich udział dzieci i młodzież ze świetlic środowiskowych z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego.

Biorą w nich udział dzieci i młodzież z ośmiu świetlic środowiskowych z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego. Warsztaty profilaktyczne są prowadzone przez terapeutę uzależnień, coacha – panią Katarzynę Sobczyk, która ponadto prowadzi spotkania z rodzicami dzieci w ramach „Akademii Świadomych Rodziców”.

Wszystkie te działania odbywają się w ramach projektu „DZIECIAKI NA 5+”, realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w partnerstwie z ostrowieckim oddziałem PCK od listopada 2019.

Zajęcia profilaktyczne są okazją do zapoznania się z przyczynami sięgania przez dzieci i młodzież po substancje psychoaktywne, określenia czynników ryzyka i czynników chroniących, związanych z indywidualnymi cechami dzieci i młodzieży, ich rodzinami, grupą rówieśniczą, szkołą oraz środowiskiem lokalnym; światem uczuć i emocji – rozpoznawanie, nazywanie i komunikowanie co czuję w danej sytuacji. Ważne miejsce podczas warsztatów zajmuje tematyka nałogów- ich rodzaje, zagrożenia z nimi związane oraz konsekwencje ich stosowania – młodzi ludzie poznają rodzaje uzależnień m. in. dopalacze i nałogi czynnościowe (komputer, Internet, zakłady, gry).

Podczas zajęć z przedsiębiorczości i obywatelskiego ABC dzieci zapoznają się z takimi zagadnieniami jak: podstawowe pojęcia związane z przedsiębiorczością, jak powstaje własna firma i jakie są źródła pomysłów na biznes, zalety i wady prowadzenia własnej działalności gospodarczej, co to jest pieniądz i jakie jest jego znaczenie, ekonomia domowa – oszczędzanie i inwestowanie, uświadomienie roli aktywności społecznej i znaczenia działań na rzecz lokalnej społeczności, co to jest społeczność lokalna, jakie są prawa i obowiązki obywatela i jak funkcjonować w państwie w poszanowaniu praw, różnorodności, konstytucji i praworządności

Akademia Świadomych Rodziców z kolei to cykl spotkań z rodzicami i opiekunami dzieci, podczas których prowadzona jest psychoedukacja z zakresu poprawy komunikacji na linii rodzic/opiekun – dziecko oraz psychoedukacja dotycząca szeroko rozumianego obszaru zagrożeń związanych z uzależnieniami oraz zrachowaniami ryzykownymi dzieci i młodzieży.

Ponadto w świetlicach prowadzone są zajęcia i warsztaty „Rozwijamy swoje talenty”, „Młody Odkrywca”, „Fabryka wiedzy Współczesnego Juniora” – rozwijają one umiejętności i kompetencje społeczne, zdolności matematyczne, techniczne, manualne i plastyczne, uczą przystosowania się do życia społecznego, samoakceptacji, reagowania na stres i sytuacje trudne i konfliktowe, integracji grupowej. Warsztaty wzbogaca samodzielna praca dzieci, które tworzą kompozycje kwiatowe, dekoracje, uczą się technik plastycznych jak np.: malowania na szkle czy origami, uczestniczą w questingu. Uczą się też jak radzić sobie w przypadkach np. przemocy i agresji – w tym seksualnej, rozpoznawania i unikania cyberzagrożeń oraz uczą się rozwiązywać konflikty i spory w grupie równieśniczej.

Warsztaty są prowadzone w ramach projektu „Dzieciaki na 5″+ realizowanego w ramach Działania: 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warsztaty odbywają się w budynku CAO od lipca 2020 r. Połączone są z zabawą, konkursami i ćwiczeniami wykorzystującymi inwencję i wyobraźnię dzieci. W roku ubiegłym zrealizowano zajęcia dla dzieci z siedmiu świetlic, a w roku 2021 zaplanowano dla podopiecznych z kolejnych dziewięciu placówek.

Projekt „Dzieciaki na 5″+ realizowany jestw ramach Działania: 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. a1 a2 a3 a4 a5 a7 a8 a9 a10 a11 a12swietlice srodowiskowe arl

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Polecamy również