Specjaliści w PSP 14

specjlaisci w psp14

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 14 im. Orląt Lwowskich w Ostrowcu Św. mamy klasy z oddziałami integracyjnymi. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogą korzystać z zajęć indywidualnie dostosowanych do ich potrzeb i możliwości. W szkole zatrudnieni są wykwalifikowani specjaliści: terapeuci autyzmu, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, logopeda, neurologopeda, oraz nauczyciele, którzy mają kierunkowe kwalifikacje: trener umiejętności społecznych, tyflopedagog, surdopedagodzy, oligofrenopedagodzy, specjaliści od gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej i terapii pedagogicznej.01 03 06 09 15 17 20 21 22 24 25

W naszej szkole terapeuci autyzmu pracują z dziećmi ze spektrum autyzmu. Specjaliści koncentrują się na wspieraniu umiejętności emocjonalno- społecznych, rozwijaniu komunikacji oraz pomagają utrwalać normy i zasady zachowania się w szkole i poza nią. Celem terapii jest uczenie dziecka samodzielności w rozwiązywaniu problemów i myśleniu.

Uczniowie uczęszczają na zajęcia z terapii integracji sensorycznej. Zajęcia odbywają się w specjalnie przygotowanej do tego celu sali. Dzięki specjalistycznym sprzętom uczniowie stymulują pracę zmysłów. Głównym zadaniem integracji sensorycznej jest dostarczanie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych, głównie przedsionkowych, dotykowych i proprioceptywnych, które zostają użyte do powstania odpowiednich reakcji i celowego działania.

Prowadzący terapię ręki usprawnia motorykę małą, koordynację wzrokowo- ruchową oraz pracę całego ciała. Na zajęciach uczniowie wykonują ćwiczenia i zabawy mające na celu rozwinąć sprawność ruchową dłoni dziecka, umiejętność chwytu oraz naukę pisania.

Nasza szkoła zapewnia zajęcia z treningu umiejętności społecznych (TUS). Zajęcia odbywają się w małych grupach. Podczas zajęć uczestnicy pracują nad kompetencjami społecznymi, regulacją emocjonalną, wrażliwością i empatią, prawidłowymi relacjami z rówieśnikami i dorosłymi oraz nad znajomością reguł społecznych.

Uczniowie mają możliwość uczęszczania na zajęcia korygujące wady wymowy, które prowadzi logopeda, neurologopeda. Zajęcia te skierowane są dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami mowy i komunikacji o podłoży neurologicznym.

Uczniowie z dysfunkcją wzroku mogą korzystać z zajęć prowadzonych przez tyflopedagoga. Terapia widzenia polega na usprawnianiu wzroku, rozwijaniu umiejętności posługiwania się nim, a tym samym na lepszym wykorzystywaniu widzenia w codziennym funkcjonowaniu. Wspieranie koordynacji wzrokowo- ruchowej czyni świat dzieci z dysfunkcją wzroku coraz bardziej czytelnym, przejrzystym i kolorowym.

Na zajęcia z surdopedagogiem uczęszczają dzieci z niedosłuchem. Specjalista prowadzi zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pomaga usprawniać percepcję słuchową oraz pracuje nad poprawą mowy i rozumieniem jej.

Oligofrenopedagog prowadzi zajęcia z usprawniania technik szkolnych. Na zajęcia uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną. Celem zajęć jest wyrównywanie u uczniów braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych, a co za tym idzie stwarzanie im szans na przezwyciężanie trudności dydaktycznych i osiągnięcie powodzenia w nauce. Terapeuta usprawnia również umiejętności funkcjonowania w grupie społecznej.

Specjalista od gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej prowadzi zajęcia z korekty wad postawy. Podstawowym ich celem jest przeciwdziałanie i zapobieganie powstawaniu oraz pogłębianiu się wad postawy u uczniów. Na zajęciach dąży się do prawidłowego i harmonijnego rozwoju fizycznego dziecka, do wzmocnienia jego wydolności oraz sprawności fizycznej i ruchowej.

Zajęcia z terapii pedagogicznej (zajęcia korekcyjno- kompensacyjne) mają na celu poprawę pracy analizatorów: wzrokowego, słuchowego oraz grafomotoryki małej u uczniów, którzy mają również specyficzne potrzeby edukacyjne. Zajęcia prowadzone są w małych grupach.

W klasach integracyjnych zatrudnieni są dodatkowo nauczyciele posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej. Ich zadaniem jest współorganizowanie kształcenia integracyjnego z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. W praktyce nauczyciel ten nazywany jest nauczycielem wspomagającym.

W celu osiągniecia zamierzonych wyników w terapii i pracy dydaktyczno- wychowawczej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych cały zespół specjalistów, nauczycieli wspomagających, wychowawców, nauczycieli przedmiotowych oraz pedagogów współpracuje ze sobą. Dzięki współpracy na bieżąco monitorujemy proces terapeutyczny i edukacyjny naszych wychowanków.

 

Polecamy również